Fitonimia del Navia-Eo

Pra facilitar que s’atopen os nomes das prantas das que se falóu neste blog, bríndanse dúas listas. Asina pódense buscar tanto polas denominacióis populares en galego-asturiano como pol nome científico.

Incluímos toda a información que se veu dando en cada entrada, tanto de publicacióis como inédita, ademáis dos datos qu’os lectores y lectoras foron apurrindo nos comentarios al blog ou na páxina en Facebook. Respetáronse os datos tal como se recoyeron, nun sendo en dous aspectos. En conto al vocalismo, as variantes resultao da vacilación nas vocales átonas e/i y o/u unifícanse dentro d’úa entrada namáis (os datos de celedonia y celidonia métense dentro da entrada de cilidonia, el dato de coruxolo inclúyese col dato de curuxolo, el d’amurolo col d’amorolo, etc.). Esto faise sempre qu’haxa úa forma recoyida cua qu’unificar a variante; se nun la hai, déixase asina (é biduleira y bidul, pro al nun recoyerse *abiduleira, déixase a forma abeduleira). En conto al consonantismo, namáis se regularizan os resultaos yeístas recoyidos en Navia (por exemplo, el dato de tarreyo queda incluído en tarrello). Pr’atopar as variantes esactas namáis hai qu’ir al artículo correspondente del blog.

Como xa se ten dito, as identificacióis sempre poden ter un marxe d’error y namáis se tuveron en conta os datos con dalgúa seguranza. As informacióis que tán pouco claras ou sin contrastar abondo, nun s’incluíron nas listas.

A localización xeográfica dos datos nas listas simplificóuse muito. Pra saber de qué lugar en concreto é cada nome hai que mirar na entrada correspondente a esa especie nel blog, porque namáis se pon na lista el nome da parroquia seguido d’úa abreviatura del conceyo (condo os datos son de dúas ou máis parroquias del conceyo, poinse separadas por comas). Condo el nome del conceyo vai solo y sin abreviar é porque el dato (bibliográfico cuase sempre) nun ten localización xeográfica concreta. Condo se trata de datos del vocabulario de Bernardo Acevedo Huelves y Marcelino Fernández Fernández publicao en 1932 y nun citan un conceyo ou lugar concreto, ponse sin máis Acevedo y Fernández.

Se daquén ta interesao en apurrir dalgún dato, pódese escribir un comentario na entrada del blog correspondente a esa especie.

 

LISTA ORDENADA POL NOME POPULAR

abedul [fem.]: Betula pubescens [Seroiro (Ib.)]

abeduleira: Betula pubescens [Anlleo (Nav.)]

abeyeira: Melissa officinalis [El Franco]

abidul: Betula pubescens [Cecos (Ib.)]

abidur: Betula pubescens [A Veiga; Bual]

abrodo: Fragaria vesca [Sarandías (Bu.)]

abrogo: Fragaria vesca [Ponticella (Vill.)]

abroldo: Fragaria vesca [Ponticella (Vill.)]

acebeiro: Ilex aquifolium [Llago, Santa Colomba (Ay.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

acebo: Ilex aquifolium [Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Labiaróu (Sam.); Vilanova (Vil.)]

acebreiro: Ilex aquifolium [A Braña (ElFr.)]

acebro: Ilex aquifolium [A Veiga (AVei.), A Veiga; Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

aceda: Rumex acetosa [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Cecos, Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Martul (Vil.)]

agra: Rumex acetosa [A Braña (ElFr.)]

agrobo: Fragaria vesca [Ponticella (Vill.)]

amapola: Papaver roheas [San Tiso (SanT.]

amentón: Mentha suaveolens [Piñeira (Castr.); Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

amerodeira: Fragaria vesca [Eilao]

amerodo: Fragaria vesca [Eilao]

amorodo: Fragaria vesca [Berducedo, El Valledor (Ay.); Bual; Llobredo (ElFr.); Grandas; Santolín, Seroiro (Ib.); Pezós (Pez.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

amorógano: Fragaria vesca [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

amorolo: Fragaria vesca [A Veiga; Bual; Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)]

arbancholo: Centaura nigra [Pezós (Pez.)]

arbanzolo: Centaura nigra [Piñeira (Castr.); A Braña, Arancedo (ElFr.); Talarén (Nav.)]

arbolancio: Centaura nigra [Eirías (Ei.)]

arbolanzo: Centaura nigra [Miudes (ElFr.), El Franco]

arbolanzo de pesqueiro: Polygonum persicaria [Andés (Nav.)]

arto: Rubus spp. [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao; El Franco; Andés (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

avía brava: Avena barbata, Avena fatua [Balmonte, Piñeira (Castr.); Andés (Nav.); A Roda (Tap.)]

azafrán: Crocus serotinus [Cartavio (Cu.)]

baiteiro: Sambucus nigra [Cecos, Peliceira, Seroiro (Ib.)]

baíto: Sambucus nigra [Peliciera, Santolín, Seroiro (Ib.)]

balloco: Digitalis purpurea [Bual (Bu.), Bual; Cuaña (Cu.), Cuaña; A Braña, Llobredo (ElFr.), El Franco], Umbilicus rupestris [Bual; Cuaña (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Villalmarzo (ElFr.)].

baloco: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

beneiteiro: Sambucus nigra [Folgueiras (Cu.); Ponticella (Vill.)]

beneito: Sambucus nigra [Folgueiras, Trelles (Cu.); Andés, Anlleo, Navia (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.), Villayón]

benteiro: Sambucus nigra [Berducedo (Ay.); Bual; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.)]

biaiteiro: Sambucus nigra [San Tiso d’Abres]

bidrueira: Betula pubescens [Eilao]

bidueira: Betula pubescens [A Veiga (AVei.), A Veiga; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.)]

biduleira: Betula pubescens [Eirías (Ei.), Eilao]

bidul [fem.]: Betula pubescens [San Salvador (Ay.)]

bidur [fem.]: Betula pubescens [A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Ponticella (Vill.)]

bidureira: Betula pubescens [A Veiga; Berducedo (Ay.); A Ronda, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Arancedo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

bidureiro: Betula pubescens [Acevedo y Fernández; El Franco]

biduro: Betula pubescens [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Tapia (Tap.)]

bieiteiro: Sambucus nigra [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.)]

binteiro: Sambucus nigra [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte (Castr.), Castripol; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

biouteiro: Sambucus nigra [Taramunde (Tar.)]

bolada: Glebionis segetum [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

bolada marela: Glebionis segetum [Tapia (Tap.)]

bollada: Glebionis segetum [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)]

boloco: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

brocha: Centaura nigra [Villalmarzo (ElFr.)]

broche: Centaura nigra [Rozadas (Bu.)]

budieira: Betula pubescens [Vilanova (Vil.)]

budueira: Betula pubescens [Grandas (Gr.); Os Coutos (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.)]

calzóis de cuquelo: Digitalis purpurea [Santolín (Ib.)]

calzóis del cuco: Digitalis purpurea [Balmonte, Piñeira (Castr.)]

calzóis do cuco: Digitalis purpurea [Taramunde]

campana: Digitalis purpurea [Barres (Castr.)]

campanías: Digitalis purpurea [Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)]

campaniyas: Digitalis purpurea [Tapia (Tap.)]

campás: Digitalis purpurea [San Tiso (SanT.)]

capelo: Umbilicus rupestris [San Salvador (Ay.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Pezós (Sam.)]

capón: Umbilicus rupestris [Cecos (Ib.)]

caracolas: Digitalis purpurea [Abres (AVei.)]

caracoles: Umbilicus rupestris [Piantón (AVei.); Balmonte (Castr.); San Tiso d’Abres; Martul (Vil.)], Digitalis purpurea [Balmonte, Presno (Castr.); A Roda (Tap.)].

carbaza: Rumex crispus [Bustantigo (Ay.)]

carbé: Rumex crispus [Serantes (Tap.)]

carbea: Rumex crispus [Piantón (AVei.); Anlleo (Nav.)]

carbéi: Rumex crispus [Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Miudes, Valdepares (ElFr.)]

carbéis: Rumex crispus [Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); Tapia (Tap.)]

carbén: Rumex crispus [A Veiga; Bual; Trelles (Cu.); Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

carbena: Rumex crispus [Piñeira (Nav.)]

carbés: Rumex crispus [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)]

carbesa: Rumex crispus [Bual; Balmonte (Castr.); Samartín d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.); San Cristoba (Vil.), Vilanova d’Ozcos]

carbía: Rumex crispus [Andés (Nav.)]

carbueira: Rumex crispus [Arbón (Nav.)]

carola: Cyperus esculentus [Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); El Franco; Andés (Nav.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.)]

carrelo: Taraxacum officinalis [Cecos (Ib.)]

cascarolo: Centaura nigra [Penafonte (Gr.)]

castañeiro: Castanea sativa [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

cebollía: Crocus serotinus  [Cartavio (Cu.)]

chantaxe: Plantago major [A Braña, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); San Cristobo (Vil.)]

chuletas: Umbilicus rupestris [Bual (Bu.)]

chupóis: Lamium maculatum [Tapia (Tap.)]

chupos: Lamium maculatum [Piñeira (Nav.)]

cilidona: Chelidonium majus [Eilao]

cilidonia: Chelidonium majus [El Valledor (Ay.); Pezós (Pez.); San Tiso d’Abres]

cinoyo: Foeniculum vulgare [Andés, Anlleo (Nav.)]

cioyo: Foeniculum vulgare [A Veiga; Bual (Bu.); Balmonte, Barres (Castr.); Trelles (Cu.); Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

ciridona: Chelidonium majus [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

ciridoña: Chelidonium majus [Santolín (Ib.)]

colobrón: Arum italicum [As Figueiras, Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

comida de culobra: Arum italicum [Santolín (Ib.)]

coraxello: Umbilicus rupestris [A Caridá (ElFr.), El Franco]

corrá: Plantago lanceolata [Piantón (AVei.); San Cristoba (Vil.)]

correyola: Calystegia sepiumConvolvulus arvensis [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

corriola: Calystegia sepiumConvolvulus arvensis [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], Plantago lanceolata [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)].

corroá: Plantago lanceolata [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Taramunde (Tar.)]

cousello: Umbilicus rupestris [Bual; Cuaña (Cu.); Arancedo, A Braña, Miudes (ElFr.)]

couselo: Umbilicus rupestris [Balmonte (Castr.); Vilanova (Vil.)]

couxela: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

couxelín: Umbilicus rupestris [Balmonte (Castr.)]

couxello: Umbilicus rupestris [El Franco; A Roda, Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)]

couxelo: Umbilicus rupestris [Balmonte, Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

cristolos: Mercurialis annua [Samartín d’Ozcos].

cucos: Digitalis purpurea [Meredo (AVei.)]

curriá: Plantago lanceolata [A Veiga (AVei.)]

curuxelo: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

curuxolo: Umbilicus rupestris [Barres (Castr.)]

dedaleira: Digitalis purpurea [San Tiso (SanT.)]

erbanzolo: Centaura nigra [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

escambrón: Crataegus monogyna [Balmonte (Castr.); San Tiso (SanT.)]

espadaina: Iris pseudacorus [Bual; Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Andés, Talarén (Nav.)], Typha spp. [Bual; Talarén (Nav.)], Xiphion latifolium [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

espadana: Iris pseudacorus [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Grandas; Taladriz (Ib.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], Typha spp. [Acevedo y Fernández; A Veiga; Piñeira (Castr.); El Franco; A Roda (Tap.)].

espieira: Crataegus monogyna [Bual]

espieiro: Crataegus monogyna [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gran.); Cecos, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

espieiro branco: Crataegus monogyna [Santalla d’Ozcos]

espín: Crataegus monogyna [Balmonte (Castr.); El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); A Veiga (AVei.), A Veiga]

espín de mayo: Crataegus monogyna [Tapia (Tap.)]

espiñeira: Crataegus monogyna [San Tiso (SanT.)]

espiñeiro: Crataegus monogyna [Os Coutos (Ib.); Taramunde (Tar.)]

estallóis: Digitalis purpurea [Bual; Llago, Santa Colomba (Ay.)]

estallos: Digitalis purpurea [Miudes (ElFr.)]

estoupóis: Digitalis purpurea [Piñeira, Presno (Castr.); Tormaleo (Ib.); Samartín d’Ozcos; Ponticella (Vill.)].

estrincóis: Digitalis purpurea [Pezós (Sam.), Samartín d’Ozcos; Martul, Xestoso (Vil.)]

figal: Ficus carica [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Cecos, Sena, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

figueira: Ficus carica [A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Vivedro (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Os Coutos, Marentes (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

fillolo: Umbilicus rupestris [Santolín (Ib.)]

fiolo: Umbilicus rupestris [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

fioyo: Foeniculum vulgare [Balmonte, Barres (Castr.); Pezós (Pez.)]

flor de defuntos: Crocus serotinus [Villalmarzo (ElFr.)]

flor d’azafrán: Crocus serotinus [Andés, Anlleo (Nav.)]

foleta: Polypodium spp. [Cartavio, Cuaña (Cu.); Anlleo, Talarén (Nav.); Ponticella (Vill.)]

foleta carracheira: Polypodium spp. [Cuaña (Cu.)]

foleta de carrachos: Polypodium spp. [Cuaña (Cu.)]

foleto: Pteridium aquilinum, Dryopteris spp., Athyrium filix-femina, Blechnum spicant [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], Polypodium spp. [Cuaña, Llobredo (Cu.)].

foleto d’augua: Polypodium spp. [Cartavio (Cu.)]

folgueira: Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dryopteris spp., Pteridium aquilinum [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

folgueira brava: Polypodium spp. [A Braña, Arancedo (ElFr.)]

folgueira da raposa: Polypodium spp. [Meredo (AVei.); Balmonte (Castr.)]

folgueira mansa: Polypodium spp. [Tormaleo (Ib.)]

folgueira montesa: Polypodium spp. [A Braña (ElFr.)]

folgueirón: Polypodium spp. [Villalmarzo (ElFr.); Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)]

folgueirón manso: Polypodium spp. [Balmonte (Castr.)]

forcea: Polypodium spp. [Berducedo (Ay.)]

forceya: Polypodium spp. [Berducedo (Ay.)]

freseira: Fragaria vesca [Tapia (Tap.)]

fronceya: Polypodium spp. [Eilao (Ei.)].

fullancón: Plantago major [Santolín (Ib.)]

furafol: Avena barbata, Avena fatua [A Veiga; Piñeira (Castr.)]

furafole: Avena barbata, Avena fatua [Penafonte (Gr.); Tapia (Tap.)]

furafoles: Avena barbata, Avena fatua [Serantes (Tap.); Vilanova (Vil.)]

furafolle: Avena barbata, Avena fatua [Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)]

galíos: Lamium maculatum [Tapia (Tap.)]

gallopos: Digitalis purpurea [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.)]

gamota: Asphodelus albus [Llago, Santa Colomba (Ay.); Balmonte (Castr.); Bual; Eilao (Ei.), Eilao; A Braña (ElFr.); Grandas; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

garabanzolo: Centaura nigra [Balmonte (Castr.)]

garbanzolo: Centaura nigra [Piñeira (Castr.); A Braña (ElFr.)]

gorito: Umbilicus rupestris [Piñeira (Nav.)]

harbazón: Brachypodium pinnatum [Villalmarzo (ElFr.)]

hedra: Hedera helix [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; El Franco; A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

herba abeyeira: Melissa officinalis [Berducedo (Ay.); A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.), Eilao; Anlleo (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)]

herba branca: Holcus lanatus [Serantes, Tapia (Tap.)]

herba brancal: Holcus lanatus [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

herba carola: Cyperus esculentus [Tapia (Tap.)]

herba cerreña: Brachypodium pinnatum [Berducedo (Ay.)]

herba da chanteira: Brachypodium pinnatum [San Cristoba (Vil.)]

herba da maldición: Oxalis latifolia [Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); Grandas (Gran.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

herba da pera: Cyperus esculentus [As Figueiras, Piñeira (Castr.)]

herba das abeyas: Melissa officinalis [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

herba de corrá: Plantago lanceolata [San Cristoba (Vil.)]

herba de culobra: Arum italicum [Santolín (Ib.)]

herba (de) la maldición: Oxalis latifolia [Andés, Anlleo (Nav.)]

herba de grillo: Plantago lanceolata [Miudes (ElFr.)]

herba dos grilos: Plantago lanceolata [Santalla d’Ozcos]

herba d’azafrán: Crocus serotinus [Miudes (ElFr.)]

herba mala: Oxalis latifolia [Andés (Nav.)]

herba payeirúa: Brachypodium pinnatum [Villamarzo (ElFr.)]

herba salada: Rumex acetosa [Barres (Castr.); Llobredo, Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

herba sedeña: Brachypodium pinnatum [Rozadas (Bu.); Valdepares (ElFr.); Tapia, Serantes (Tap.)]

herba serreña: Brachypodium pinnatum [Valdepares, Miudes (ElFr.)]

labarza: Apium nodiflorum [A Veiga (AVei.); San Tiso (SanT.)]

labaza: Apium nodiflorum [A Veiga (AVei.); Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

leituga: Taraxacum officinalis [A Veiga]

leituga tarrela: Taraxacum officinalis [Abres (AVei.)]

limoeiro: Citrus x limon [Acevedo y Fernández; Grandas (Gran.)]

limoneiro: Citrus x limon [Bual; Valdepares (ElFr.); Navia (Nav.); Serantes (Tap.)]

limueiro: Citrus x limon [A Veiga; Serantes, Tapia (Tap.)]

lin: Linum bienne [A Veiga (AVei.), A Veiga; Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

lingua d’ovella: Plantago lanceolata [Santolín (Ib.)]

lingua d’oveya: Plantago lanceolata [Eilao (Ei.)]

llabaza: Apium nodiflorum [Bual (Bu.); Cartavio (Cu.); Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.)]

llanzola: Plantago lanceolata [Armal, Rozadas, Sarandías (Bu.); Cartavio, Cuaña, Trelles (Cu.); A Braña, Llobredo, Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Talarén (Nav.)]

llanzoleta: Plantago lanceolata [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

llimoeiro: Citrus x limon [Acevedo y Fernández; El Franco; Anlleo (Nav.)]

llimoneiro: Citrus x limon [Cartavio (Cu.); Navia (Nav.)]

llimueiro: Citrus x limon [Rozadas (Bu.); Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)]

llin: Linum bienne [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cua); Campos y Salave, A Roda (Tap.)]

llingua d’oveya: Plantago lanceolata [Eirías (Ei.)], Plantago major [Berducedo (Ay.)].

maceiro: Malus domestica [Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Vivedro (Cu.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

malva: Malva sylvestris [A Veiga; Balmonte (Castr.); Andés (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

manto dos novios: Primula acaulis [Taramunde].

manzaeiro: Malus domestica [Ponticella (Vill.)]

manzaneiro: Malus domestica [A Ronda (Bu.), Bual; As Figueiras (Castr.); El Franco; Anlleo, Navia (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)]

mapola: Papaver roheas [Grandas (Gran.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

maravilla: Primula acaulis [El Franco; Tapia (Tap.)].

maraviya: Primula acaulis [Serantes (Tap.)].

marcurial: Mercurialis annua [Abres (AVeig.), A Veiga; Balmonte, Barres (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso d’Abres; A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde].

matagallías: Asphodelus albus [Anlleo (Nav.)]

mazaeiro: Malus domestica [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); San Tiso (SanT.); Ouria, Taramunde (Tar.); Ponticella (Vill.)]

mazagüeiro: Malus domestica [Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.)]

mazaneira: Malus domestica [Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.)]

mazaneiro: Malus domestica [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)]

mazaqueiro: Malus domestica [Cecos, Marentes, Tormaleo (Ib.)]

mazueiro: Malus domestica [Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)]

meleira: Lamium maculatum [San Tiso (SanT.]

mentón: Mentha suaveolens [Balmonte (Castr.); Llobredo, Miudes (ElFr.)]

mercurial: Mercurialis annua [Piñeira (Castr.); A Veiga].

mexadeira de can: Brachypodium pinnatum [Miudes (ElFr.)]

mourisco: Centaura nigra [Piñeira (Nav.)]

ortiga: Urtica dioica [A Veiga; Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

ortiga dulce: Lamium maculatum [Piñeira (Castr.)]

ortiga mansa: Lamium maculatum [Rozadas (Bu.); Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)]

ortiga morta: Lamium maculatum [Tormaleo (Ib.)].

pallega: Rumex crispus [Grandas]

pampillo: Glebionis segetum [San Tiso (SanT.)]

pampiyo: Glebionis segetum [Pezós (Pez.)]

pan de colobra: Arum italicum [As Figueiras, Balmonte (Castr.); Serantes (Tap.)]

pan queixo: Primula acaulis [Santolín (Ib.)]

panasco: Brachypodium pinnatum [Grandas (Gran.)]

panascón: Brachypodium pinnatum [Bual; A Braña, Llobredo, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)]

panazco: Brachypodium pinnatum [Rozadas (Bu.)]

panazcón: Brachypodium pinnatum [A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.)]

panqueixa: Primula acaulis [Sarandías (Bu.), Bual; Cuaña].

panqueixo: Primula acaulis [El Valledor (Ay.)].

papamerendas: Crocus serotinus  [Grandas (Gran.)]

parauguas: Umbilicus rupestris [Corondeño (Ay.)]

pautalloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Villalmarzo (ElFr.)]

pé de lobo: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Vilanova (Vil.)]

payega: Rumex crispus [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.)]

penascón: Brachypodium pinnatum [Bual (Bu.)]

pesegueiro bravo: Polygonum persicaria [Balmonte, Piñeira (Castr.); Miudes (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

pesqueiro bravo: Polygonum persicaria [Llobredo (ElFr.); Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)]

pita: Asphodelus albus [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

pouta de lloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Campos y Salave (Tap.)]

pouta lloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)]

pouta loba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

poutalloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Arancedo, Miudes (ElFr.)]

poutaloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Balmonte, Piñeira (Castr.); San Cristobo (Vil.)]

pranta dos abeyóis: Lamium maculatum [Barres (Castr.)]

primavera: Primula acaulis [Valdepares, Miudes (ElFr.)]

pulgueira: Polygonum persicaria [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

pumar: Malus domestica [Os Coutos (Ib.)]

purgueira: Polygonum persicaria [A Braña (ElFr.)]

queisello: Umbilicus rupestris [Anlleo (Nav.)]

quitamirindas: Crocus serotinus [Tormaleo (Ib.)]

quitasmerendas: Crocus serotinus [A Braña (ElFr.)]

rabaza: Rumex crispus [Andés, Piñeira (Nav.)]

sedeñón: Brachypodium pinnatum [Piñeira (Castr.); Llobredo (ElFr.)]

sedón: Brachypodium pinnatum [A Veiga; Balmonte (Castr.)]

sereñón: Brachypodium pinnatum [Llobredo (ElFr.)]

serreñón: Brachypodium pinnatum [Arancedo (ElFr.)]

silva: Rubus spp. [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno, San Xuan (Castr.), Castripol; Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova d’Ozcos]

sombreiro: Umbilicus rupestris [Corondeño (Ay.)]

tarrello: Taraxacum officinalis [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

tarrelo: Taraxacum officinalis [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Pezós (Pez.); Tapia (Tap.); Taramunde; Martul, San Cristobo, Vilanova (Vil.)]

tártago: Euphorbia helioscopia [Tapia (Tap.)]

tartagueira: Euphorbia helioscopia [Campos y Salave (Tap.)]

toxo: Ulex spp. [A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Piñeira (Castr.); Eilao; Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

toyasmerendas: Crocus serotinus [Balmonte (Castr.)]

toyemerendas: Crocus serotinus [Meredo (AVei.); Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Ponticella (Vill.)]

tullemerendas: Crocus serotinus [San Tiso (SanT.)]

xantaxe: Plantago major [Miudes, Villamarzo (ElFr.), El Franco]

xardón: Ilex aquifolium [Llago, Santa Colomba (Ay.); Arbón, Ponticella (Vill.)]

xeesta: Cytisus spp. [Ponticella (Vill.)]

xesta: Cytisus spp. [A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.), Castripol; Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Cecos, Seroiro, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.); Martul, Vilanova (Vil.)]

xesteira: Cytisus spp. [Llago (Ay.)]

xestra: Cytisus spp. [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.), Castripol; Cartavio, Vivedro (Cu.); A Braña, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)]

xiesta: Cytisus spp. [Ponticella (Vill.)]

xinestra: Cytisus spp. [Anlleo, Piñeira (Nav.)]

xonza: Cyperus longus [San Tiso (SanT.)]

xunca: Cyperus longus [A Veiga (AVei.)]

xunco: Juncus spp. [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, San Salvador (Ay.); Eilao; San Tiso (SanT.); Ponticella (Vill.)]

xunga: Cyperus longus [Cartavio (Cua); Seroiro (Ib.); Tapia (Tap.)]

xungo: Juncus spp. [Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Seroiro (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

 

LISTA ORDENADA POL NOME CIENTÍFICO

Apium nodiflorum: labarza [A Veiga (AVei.); San Tiso (SanT.)], labaza [A Veiga (AVei.); Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], llabaza [Bual (Bu.); Cartavio (Cu.); Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.)].

Arum italicum: colobrón [As Figueiras, Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], comida de culobra [Santolín (Ib.)], herba de culobra [Santolín (Ib.)], pan de colobra [As Figueiras, Balmonte (Castr.); Serantes (Tap.)].

Asphodelus albus: gamota [Llago, Santa Colomba (Ay.); Balmonte (Castr.); Bual; Eilao (Ei.), Eilao; A Braña (ElFr.); Grandas; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)], matagallías [Anlleo (Nav.)], pita [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Athyrium filix-femina: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Avena barbata: avía brava [Balmonte, Piñeira (Castr.); Andés (Nav.); A Roda (Tap.)], furafol [A Veiga; Piñeira (Castr.)], furafole [Penafonte (Gr.); Tapia (Tap.)], furafoles [Serantes (Tap.); Vilanova (Vil.)], furafolle [Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)].

Avena fatua: avía brava [Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda (Tap.)], furafol [A Veiga; Piñeira (Castr.)], furafole [Tapia (Tap.)], furafoles [Serantes (Tap.); Vilanova (Vil.)], furafolle [Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)].

Betula pubescens: abedul [fem.] [Seroiro (Ib.)], abeduleira [Anlleo (Nav.)], abidul [A Ronda (Bu.)], abidur [A Veiga, Bual], bidrueira [Eilao], bidueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.)], bidul [fem.] [San Salvador (Ay.)], biduleira [Eirías (Ei.), Eilao], bidur [fem.] [A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Ponticella (Vill.)], bidureira [A Veiga; Berducedo (Ay.); A Ronda, Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Arancedo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], bidureiro [Acevedo y Fernández; El Franco], biduro [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Tapia (Tap.)], budieira [Vilanova (Vil.)], budueira [Grandas (Gr.); Os Coutos (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.)].

Blechnum spicant: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Brachypodium pinnatumharbazón [Villalmarzo (ElFr.)], herba cerreña (Berducedo (Ay.); herba da chanteira [San Cristoba (Vil.)], herba payeirúa [Villamarzo (ElFr.)], herba sedeña [Rozadas (Bu.);  Valdepares (ElFr.); Serantes, Tapia (Tap.)], herba serreña [Miudes, Valdepares (ElFr.)], mexadeira de can [Miudes (ElFr.)], panasco [Grandas (Gran.)], panascón [Bual; A Braña, Llobredo, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], panazco [Rozadas (Bu.)], panazcón [A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.)], penascón [Bual (Bu.)], sedeñón [Piñeira (Castr.); Llobredo (ElFr.)], sedón [A Veiga; Balmonte (Castr.)], sereñón [Llobredo (ElFr.)], serreñón [Arancedo (ElFr.)].

Calystegia sepium: correyola [Llago, Santa Colomba (Ay.)], corriola [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)].

Castanea sativa: castañeiro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Centaura nigra: arbancholo [Pezós (Pez.)], arbanzolo [Piñeira (Castr.) ; A Braña, Arancedo (ElFr.); Talarén (Nav.)], arbolancio [Eirías (Ei.)], arbolanzo [Miudes (ElFr.), El Franco], brocha [Villalmarzo (ElFr.)], broche [Rozadas (Bu.)], cascarolo [Penafonte (Gr.)], erbanzolo [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], garabanzolo [A Braña (ElFr.)], garbanzolo [Piñeira (Castr.); Balmonte (Castr.)], mourisco [Piñeira (Nav.)].

Chelidonium majus: cilidona [Eilao], cilidonia [El Valledor (Ay.); Pezós (Pez.); San Tiso d’Abres], ciridona [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], ciridoña [Santolín (Ib.)].

Citrus x limon: limoneiro [Bual; Navia (Nav.); Valdepares (ElFr.), Serantes (Tap.)], limueiro [Acevedo y Fernández; A Veiga; Grandas (Gran.); Serantes, Tapia (Tap.)], llimoneiro [Cartavio (Cu.); Navia (Nav.)], llimueiro [Acevedo y Fernández; Rozadas (Bu.); Cartavio (Cu.); El Franco; Anlleo (Nav.); A Roda (Tap.)].

Convolvulus arvensis: correyola [Llago, Santa Colomba (Ay.)], corriola [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)].

Crataegus monogyna: escambrón [Balmonte (Castr.); San Tiso (SanT.)], espieira [Bual], espieiro [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gran.); Cecos, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], espieiro branco [Santalla d’Ozcos], espín [Balmonte (Castr.); El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); A Veiga (AVei.), A Veiga], espín de mayo [Tapia (Tap.)], espiñeira [San Tiso (SanT.)], espiñeiro [Os Coutos (Ib.); Taramunde (Tar.)].

Crocus serotinus: azafrán [Cartavio (Cu.)], cebollía [Cartavio (Cu.)], flor de defuntos [Villalmarzo (ElFr.)], flor d’azafrán [Andés, Anlleo (Nav.)], herba d’azafrán [Miudes (ElFr.)], papamerendas [Grandas (Gran.), quitamirindas [Tormaleo (Ib.)], quitasmerendas [A Braña (ElFr.)], toyasmerendas [Balmonte (Castr.)], toyemerendas [Meredo (AVei.); Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Ponticella (Vill.)], tullemerendas [San Tiso (Sant.)].

Cyperus longus: xonza [San Tiso (SanT.)], xunca [A Veiga (Avei.)], xunga [Cartavio (Cu.); Seroiro (Ib.); Tapia (Tap.)].

Cyperus esculentus: carola [Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); El Franco; Andés (Nav.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.)], herba carola [Tapia (Tap.)], herba da pera [As Figueiras, Piñeira (Castr.)].

Cytisus spp.: xeesta [Ponticella (Vill.)], xesta [A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.), Castripol; Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Cecos, Seroiro, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.); Martul, Vilanova (Vil.)], xesteira [Llago (Ay.)], xestra [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.), Castripol; Cartavio, Vivedro (Cu.); A Braña, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], xiesta [Ponticella (Vill.)], xinestra [Anlleo, Piñeira (Nav.)].

Digitalis purpurea: balloco [Bual (Bu.), Bual; Cuaña (Cu.), Cuaña; A Braña, Llobredo (ElFr.), El Franco], calzóis de cuquelo [Santolín (Ib.)], calzóis del cuco [Balmonte, Piñeira (Castr.)], calzóis do cuco [Taramunde], campana [Barres (Castr.)], campanías [Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)], campaniyas [Tapia (Tap.)], campás [San Tiso (SanT.)], caracolas [Abres (AVei.)], caracoles [Balmonte, Presno (Castr.); A Roda (Tap.)], cucos [Meredo (AVei.)], dedaleira [San Tiso (SanT.)], estallóis [Bual; Llago, Santa Colomba (Ay.)], estallos [Miudes (ElFr.)], estoupóis [Piñeira, Presno (Castr.); Tormaleo (Ib.); Samartín d’Ozcos; Ponticella (Vill.)], estrincóis [Pezós (Sam.), Samartín d’Ozcos; Martul, Xestoso (Vil.)], gallopos [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Dryopteris spp.: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Euphorbia helioscopia: tártago [Tapia (Tap.)], tartagueira [Campos y Salave (Tap.)].

Ficus carica: figal [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Cecos, Sena, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], figueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Vivedro (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Os Coutos, Marentes (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Foeniculum vulgare: cinoyo [Andés, Anlleo (Nav.)], cioyo [A Veiga; Bual (Bu.); Barres, Balmonte (Castr.); Trelles (Cu.); Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], fioyo [Barres, Balmonte (Castr.); Pezós (Pez.)].

Fragaria vesca: abrodo [Sarandías (Bu.)], abrogo [Ponticella (Vill.)], abroldo [Ponticella (Vill.)], agrobo [Ponticella (Vill.)], amerodeira [Eilao], amerodo [Eilao], amorolo [A Veiga; Bual; Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], amorodo [Berducedo, El Valledor (Ay.); Bual; Llobredo (ElFr.); Santolín, Seroiro (Ib.); Grandas; Pezós (Pez.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)], amorógano [Llago, Santa Colomba (Ay.)], freseira [Tapia (Tap.)].

Glebionis segetum: bolada [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], bolada marela [Tapia (Tap.)], bollada [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)], pampillo [San Tiso (SanT.)], pampiyo [Pezós (Pez.)].

Hedera helixhedra [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; El Franco; A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Holcus lanatus: herba branca [Serantes, Tapia (Tap.)], herba brancal [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.); Anlleo (Nav.)].

Ilex aquifolium: acebeiro [Llago, Santa Colomba (Ay.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)], acebo [Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Labiaróu (Sam.); Vilanova (Vil.)], acebreiro [A Braña (ElFr.)], acebro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.)], xardón [Arbón, Ponticella (Vill.)].

Iris pseudacorus: espadaina [Bual; Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Andés, Talarén (Nav.)], espadana [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Grandas; Taladriz (Ib.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)].

Juncus spp.: xunco [Berducedo, San Salvador (Ay.); Ponticella (Vill.); San Tiso (SanT.); A Veiga (AVei.), A Veiga; Eilao], xungo [Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Seroiro (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Lamium maculatum: chupóis [Tapia (Tap.)], chupos [Piñeira (Nav.)], galíos [Tapia (Tap.)], meleira [San Tiso (SanT.], ortiga dulce [Piñeira (Castr.)], ortiga mansa [Rozadas (Bu.); Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)], ortiga morta [Tormaleo (Ib.)], pranta dos abeyóis [Barres (Castr.)].

Linum bienne: lin [A Veiga (AVei.), A Veiga; Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)], llin [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cua); Campos y Salave, A Roda (Tap.)].

Malus domestica: maceiro [Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Vivedro (Cu.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], manzaeiro [Ponticella (Vill.)], manzaneiro [A Ronda (Bu.), Bual; As Figueiras (Castr.); El Franco; Anlleo, Navia (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)], mazaeiro [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); San Tiso (SanT.); Ouria, Taramunde (Tar.); Ponticella (Vill.)], mazagüeiro [Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.)], mazaneira [Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.)], mazaneiro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)], mazaqueiro [Cecos, Marentes, Tormaleo (Ib.)], mazueiro [Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], pumar [Os Coutos (Ib.)].

Malva sylvestris: malva [A Veiga; Balmonte (Castr.); Andés (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)].

Melissa officinalis: abeyeira [El Franco], herba abeyeira [Berducedo (Ay.); A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.), Eilao; Anlleo (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)], herba das abeyas [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Mentha suaveolens: amentón [Piñeira (Castr.); Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)], mentón [Balmonte (Castr.); Llobredo, Miudes (ElFr.)].

Mercurialis annua: cristolos [Samartín d’Ozcos], marcurial [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte, Barres (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso d’Abres; A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde], mercurial [Piñeira (Castr.), A Veiga].

Oxalis latifolia: herba da maldición [Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); Grandas (Gran.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], herba (de) la maldición [Andés, Anlleo (Nav.)], herba mala [Andés (Nav.)].

Papaver roheas: amapola [San Tiso (SanT.)]; mapola [Grandas (Gran.); San Tiso (SanT); Tapia (Tap.)].

Plantago lanceolata: corrá [Piantón (AVei.); San Cristoba (Vil.)], corriola [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], corroá [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Taramunde (Tar.)], curriá [A Veiga (AVei.)], herba de corrá [San Cristoba (Vil.)], herba de grillo [Miudes (ElFr.)], herba dos grilos [Santalla d’Ozcos], lingua d’ovella [Santolín (Ib.)], lingua d’oveya [Eilao (Ei.)], llanzola [Armal, Rozadas, Sarandías (Bu.); Cartavio, Cuaña, Trelles (Cu.); A Braña, Llobredo, Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Talarén (Nav.)], llanzoleta [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], llingua d’ouveya [Eirías (Ei.)].

Plantago majorchantaxe [A Braña, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); San Cristobo (Vil.)], fullancón [Santolín (Ib.)], llingua d’oveya [Berducedo (Ay.)], xantaxe [Miudes, Villamarzo (ElFr.), El Franco].

Polygonum persicaria: arbolanzo de pesqueiro [Andés (Nav.)], pesegueiro bravo [Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.)], pesqueiro bravo [Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], pulgueira [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Anlleo (Nav.)].

Primula acaulis: manto dos novios [Taramunde]; maravilla [El Franco; Tapia (Tap.)], maraviya [Serantes (Tap.)], pan queixo [Santolín (Ib.)], panqueixa [Sarandías (Bu.), Bual; Cuaña], panqueixo [El Valledor (Ay.)], primavera [Miudes, Valdepares (ElFr.)].

Pteridium aquilinum: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Ranunculus globulus: pautalloba [Villalmarzo (ElFr.)], pé de lobo [Vilanova (Vil.)], pouta de lloba [Campos y Salave (Tap.)], pouta lloba [A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)], pouta loba [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], poutalloba [Arancedo, Miudes (ElFr.)], poutaloba [Balmonte, Piñeira (Castr.); San Cristobo (Vil.)].

Ranunculus repens: pautalloba [Villalmarzo (ElFr.)], pé de lobo [Vilanova (Vil.)], pouta de lloba [Campos y Salave (Tap.)], pouta lloba [A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)], pouta loba [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], poutalloba [Arancedo, Miudes (ElFr.)], poutaloba [Balmonte, Piñeira (Castr.); San Cristobo (Vil.)].

Rubus spp.: arto [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao; El Franco; Andés (Navia); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], silva [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno, San Xuan (Castr.), Castripol; Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova d’Ozcos].

Rumex acetosaaceda [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Cecos, Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Martul (Vil.)], agra [A Braña (ElFr.)], herba salada [Barres (Castr.); Llobredo, Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)].

Rumex crispus: carbaza [Bustantigo (Ay.)], carbé [Serantes (Tap.)], carbea [Piantón (AVei.); Anlleo (Nav.)], carbéi [Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Miudes, Valdepares (ElFr.)], carbéis [Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); Tapia (Tap.)], carbén [A Veiga; Bual; Trelles (Cu.); Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], carbena [Piñeira (Nav.)], carbés [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)], carbesa [Bual; Balmonte (Castr.); Samartín d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.); San Cristoba (Vil.), Vilanova d’Ozcos], carbía [Andés (Nav.)], carbueira [Arbón (Nav.)], pallega [Grandas], payega [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.)], rabaza [Andés, Piñeira (Nav.)].

Sambucus nigrabaiteiro [Cecos, Peliciera, Seroiro (Ib.)], baíto [Peliceira, Santolín, Seroiro (Ib.)], beneiteiro [Folgueiras (Cu.); Ponticella (Vill.)], beneito [Folgueiras, Trelles (Cu.); Andés,  Anlleo, Navia (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.), Villayón], benteiro [Berducedo (Ay.); Bual; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.)], biaiteiro [San Tiso d’Abres], bieiteiro [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.)], binteiro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte (Castr.), Castripol; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)].

Taraxacum officinalis: carrelo [Cecos (Ib.)], leituga [A Veiga], leituga tarrela [Abres (AVei.)], tarrello [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], tarrelo [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Pezós (Pez.); Tapia (Tap.); Taramunde; Martul, San Cristobo, Vilanova (Vil.)].

Typha spp.: espadaina [Bual; Talarén (Nav.)], espadana [Acevedo y Fernández; A Veiga; Piñeira (Castr.); El Franco; A Roda (Tap.)].

Ulex spp.: toxo [A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Piñeira (Castr.); Eilao; Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Umbilicus rupestris: balloco  [Bual; Cuaña (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Villalmarzo (ElFr.)], baloco [Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)], boloco [Tapia (Tap.)], capelo [San Salvador (Ay.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Pezós (Sam.)], capón [Cecos (Ib.)], caracoles [Piantón (AVei.); Balmonte (Castr.); San Tiso d’Abres; Martul (Vil.)], chuletas [Bual (Bu.)], coraxello [A Caridá (ElFr.), El Franco], cousello [Bual; Cuaña (Cu.); Arancedo, A Braña, Miudes (ElFr.)], couselo [Balmonte (Castr.); Vilanova (Vil.)], couxela [Tapia (Tap.)], couxelín [Balmonte (Castr.)], couxello [El Franco; A Roda, Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)], couxelo [Balmonte,  Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], curuxelo [Tapia (Tap.)], curuxolo [Barres (Castr.)], fillolo [Santolín (Ib.)], fiolo [Llago, Santa Colomba (Ay.)], gorito [Piñeira (Nav.)], parauguas [Berducedo (Ay.)], queisello [Anlleo (Nav.)], sombreiro [Berducedo (Ay.)].

Urtica dioica: ortiga [A Veiga; Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Xiphion latifolium: espadaina [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Advertisements