Fitonimia del Navia-Eo

Pra facilitar que s’atopen os nomes das prantas das que se falóu neste blog, bríndanse dúas listas. Asina pódense buscar tanto polas denominacióis populares en galego-asturiano como pol nome científico.

Incluímos toda a información que se veu dando en cada entrada, tanto de publicacióis como inédita, ademáis dos datos qu’os lectores y lectoras foron apurrindo nos comentarios al blog ou na páxina en Facebook. Respetáronse os datos tal como se recoyeron, nun sendo en dous aspectos. En conto al vocalismo, as variantes resultao da vacilación nas vocales átonas e/i y o/u unifícanse dentro d’úa entrada namáis (os datos de celedonia y celidonia métense dentro da entrada de cilidonia, el dato de coruxolo inclúyese col dato de curuxolo, el d’amurolo col d’amorolo, etc.). Esto faise sempre qu’haxa úa forma recoyida cua qu’unificar a variante; se nun la hai, déixase asina (é biduleira y bidul, pro al nun recoyerse *abiduleira, déixase a forma abeduleira). En conto al consonantismo, namáis se regularizan os resultaos yeístas recoyidos en Navia (por exemplo, el dato de tarreyo queda incluído en tarrello). El mesmo se fexo cua vacilación dos acabos en –ao/-ado, que se regularizaron aquí en –ao. Pr’atopar as variantes esactas namáis hai qu’ir al artículo correspondente del blog.

Como xa se ten dito, as identificacióis sempre poden ter un marxe d’error y namáis se tuveron en conta os datos con dalgúa seguranza. As informacióis que tán pouco claras ou sin contrastar abondo, nun s’incluíron nas listas.

A localización xeográfica dos datos nas listas simplificóuse muito. Pra saber de qué lugar en concreto é cada nome hai que mirar na entrada correspondente a esa especie nel blog, porque namáis se pon na lista el nome da parroquia seguido d’úa abreviatura del conceyo (condo os datos son de dúas ou máis parroquias del conceyo, poinse separadas por comas). Condo el nome del conceyo vai solo y sin abreviar é porque el dato (bibliográfico cuase sempre) nun ten localización xeográfica concreta. Condo se trata de datos del vocabulario de Bernardo Acevedo Huelves y Marcelino Fernández Fernández publicao en 1932 y nun citan un conceyo ou lugar concreto, ponse sin máis Acevedo y Fernández.

Se daquén ta interesao en apurrir dalgún dato, pódese escribir un comentario na entrada del blog correspondente a esa especie.

abedul [fem.]: Betula pubescens [Seroiro (Ib.)]

abeduleira: Betula pubescens [Anlleo (Nav.)]

abeyeira: Melissa officinalis [El Franco]

abidul: Betula pubescens [Cecos (Ib.)]

abidur: Betula pubescens [A Veiga; Bual]

ablaira: Corylus avellana [Taramunde (Tar.)]

abrodo: Fragaria vesca [Sarandías (Bu.)]

abrogo: Fragaria vesca [Ponticella (Vill.)]

abroldo: Fragaria vesca [Ponticella (Vill.)]

abruñeira: Prunus spinosa [Serantes, Tapia (Tap.)]

abruñeiro: Prunus spinosa [Acevedo y Fernández; Rozadas (Bu.); Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); El Franco; A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.)]

abruño: Prunus spinosa [Rozadas (Bua); Piñeira (Castr.)]

acebeiro: Ilex aquifolium [Llago, Santa Colomba (Ay.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

acebo: Ilex aquifolium [Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Labiaróu (Sam.); Vilanova (Vil.)]

acebreiro: Ilex aquifolium [A Braña (ElFr.)]

acebro: Ilex aquifolium [A Veiga (AVei.), A Veiga; Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

aceda: Rumex acetosa [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Eilao (Ei.); Grandas (Gr.)]; Cecos, Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Martul (Vil.)]

agra: Rumex acetosa [A Braña (ElFr.)]

agrobo: Fragaria vesca [Ponticella (Vill.)]

agruñeira: Prunus spinosa [Serantes (Tap.)]

amapola: Papaver roheas [San Tiso (SanT.]

ameixeira brava: Prunus spinosa [Serantes (Tap.)]

amentón: Mentha suaveolens [Piñeira (Castr.); Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

amerodeira: Fragaria vesca [Eilao]

amerodo: Fragaria vesca [Eilao]

amieiro: Alnus glutinosa [A Veiga, Guiar, Piantón (AVei.); Presno (Castr.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.)]

amorodo: Fragaria vesca [Berducedo, El Valledor (Ay.); Bual; Llobredo (ElFr.); Grandas; Santolín, Seroiro (Ib.); Pezós (Pez.); Santalla d’Ozcos; Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

amorógano: Fragaria vesca [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

amorolo: Fragaria vesca [A Veiga; Bual; Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)]

arandaneira: Vaccinium myrtillus [Trelles (Cu.); Anlleo (Nav.)]

arandeira: Vaccinium myrtillus [A Veiga; Bual, Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.); A Braña (ElFr.); Grandas (Gr.); Santolín, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

arandeiro: Vaccinium myrtillus [Villalmarzo (ElFr.)]

arbancholo: Centaurea nigra [Pezós (Pez.)]

arbanzolo: Centaurea nigra [Piñeira (Castr.); A Braña, Arancedo (ElFr.); Talarén (Nav.)]

arbolancio: Centaurea nigra [Eirías (Ei.)]

arbolanzo: Centaurea nigra [Miudes (ElFr.), El Franco]

arbolanzo de pesqueiro: Polygonum persicaria [Andés (Nav.)]

areixa: Sinapis arvensis [Tapia (Tap.)].

arrecheira: Prunus spinosa [Rozadas (Bu.)]

arrecheiro: Prunus spinosa [Trelles (Cu.); Eilao (Ei.); Talarén (Nav.)]

arto: Rubus spp. [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao; El Franco; Andés (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

aurégano: Origanum vulgare [Berducedo (Ay.); Tormaleo (Ib.)]

aurego: Origanum vulgare [Grandas (Gr.)]

aureiro: Laurus nobilis [Seroiro (Ib.)]

avellaneira: Corylus avellana [Abres, Guiar (AVei.); Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Bual; Eirías (Eilao); Castro (Gr.); Cecos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

avellaneiro: Corylus avellana [El Franco; Seroiro (Ib.); Tapia (Tap.)]

avellano: Corylus avellana [Os Coutos (Ib.); Tapia (Tap.)]

aveyaneira: Corylus avellana [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, San Salvador (Ay.); Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda (Tap.)]

aveyaneiro: Corylus avellana [Bual (Bu.); A Roda (Tap.)]

aveyano: Corylus avellana [A Roda (Tap.)]

avía brava: Avena barbata, Avena fatua [Balmonte, Piñeira (Castr.); Andés (Nav.); A Roda (Tap.)]

azafrán: Crocus serotinus [Cartavio (Cu.)]

baiteiro: Sambucus nigra [Cecos, Peliceira, Seroiro (Ib.)]

baíto: Sambucus nigra [Peliciera, Santolín, Seroiro (Ib.)]

balloco: Digitalis purpurea [Bual (Bu.), Bual; Cuaña (Cu.), Cuaña; A Braña, Llobredo (ElFr.), El Franco], Umbilicus rupestris [Bual; Cuaña (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Villalmarzo (ElFr.)].

baloco: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

balseiro: Rubus spp. [San Salvador (Ay.); Seroiro (Ib.)]

beneiteiro: Sambucus nigra [Folgueiras (Cu.); Ponticella (Vill.)]

beneito: Sambucus nigra [Folgueiras, Trelles (Cu.); Andés, Anlleo, Piñeira, Navia (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.), Villayón]

benteiro: Sambucus nigra [Berducedo (Ay.); Bual; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.)]

biaiteiro: Sambucus nigra [San Tiso d’Abres]

bidrueira: Betula pubescens [Eilao]

bidueira: Betula pubescens [A Veiga (AVei.), A Veiga; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.)]

biduleira: Betula pubescens [Eirías (Ei.), Eilao]

bidul [fem.]: Betula pubescens [San Salvador (Ay.)]

bidur [fem.]: Betula pubescens [A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Ponticella (Vill.)]

bidureira: Betula pubescens [A Veiga; Berducedo (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); Arancedo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

bidureiro: Betula pubescens [Acevedo y Fernández; El Franco]

biduro: Betula pubescens [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Tapia (Tap.)]

bieiteiro: Sambucus nigra [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.)]

binteiro: Sambucus nigra [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte (Castr.), Castripol; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

biouteiro: Sambucus nigra [Taramunde (Tar.)]

bolada: Coleostephus myconis [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

bolada marela: Coleostephus myconis [Tapia (Tap.)]

bollada: Coleostephus myconis [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)]

boloco: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

brocha: Centaurea nigra [Villalmarzo (ElFr.)]

broche: Centaurea nigra [Rozadas (Bu.)]

budieira: Betula pubescens [Vilanova (Vil.)]

budueira: Betula pubescens [Grandas (Gr.); Os Coutos (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.)]

calzóis de cuco: Linaria triornithophora [Llobredo (Cu.); Pezós (Pez.); Santalla d’Ozcos]

calzóis de cuquelo: Digitalis purpurea [Santolín (Ib.)], Linaria triornithophora [San Salvador (Ay.); Cecos (Ib.)].

calzóis del cuco: Digitalis purpurea [Balmonte, Piñeira (Castr.)], Linaria triornithophora [Llago, Santa Colomba (Ay.); Trelles (Cu.)].

calzóis del cuquello: Linaria triornithophora [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

calzóis do cuco: Digitalis purpurea [Taramunde]

calzón de cuquelo: Linaria triornithophora [Marentes (Ib.)]

campana: Digitalis purpurea [Barres (Castr.)]

campanías: Digitalis purpurea [Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)]

campaniyas: Digitalis purpurea [Tapia (Tap.)]

campás: Digitalis purpurea [San Tiso (SanT.)]

capelo: Umbilicus rupestris [San Salvador (Ay.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Pezós (Sam.)]

capón: Umbilicus rupestris [Cecos (Ib.)]

caracolas: Digitalis purpurea [Abres (AVei.)]

caracoles: Umbilicus rupestris [Piantón (AVei.); Balmonte (Castr.); San Tiso d’Abres; Martul (Vil.)], Digitalis purpurea [Balmonte, Presno (Castr.); A Roda (Tap.)].

carbaza: Rumex crispus [Bustantigo (Ay.)]

carbé: Rumex crispus [Serantes (Tap.)]

carbea: Rumex crispus [Piantón (AVei.); Anlleo (Nav.)]

carbéi: Rumex crispus [Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Miudes, Valdepares (ElFr.)]

carbéis: Rumex crispus [Tapia (Tap.)]

carbén: Rumex crispus [A Veiga; Bual; Trelles (Cu.); Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

carbena: Rumex crispus [Piñeira (Nav.)]

carbés: Rumex crispus [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)]

carbesa: Rumex crispus [Bual; Balmonte (Castr.); Samartín d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Taramunde (Tar.); San Cristoba (Vil.), Vilanova d’Ozcos]

carbía: Rumex crispus [Andés (Nav.)]

carbueira: Rumex crispus [Arbón (Nav.)]

carola: Cyperus esculentus [Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); El Franco; Andés (Nav.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.)]

carpanza: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Llago (Ay.); Grandas; Santolín, Seroiro (Ib.), Os Ozcos]

carpaza: Calluna vulgaris [Ibias]

carrelo: Taraxacum officinalis [Cecos (Ib.)]

cascarolo: Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Penafonte (Gr.)]

castañeiro: Castanea sativa [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

cazcarolo: Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Grandas (Gr.)]

cebollía: Crocus serotinus  [Cartavio (Cu.)]

ceroyeira: Prunus spinosa [As Figueiras (Castr.)]

ceroyeiro: Prunus spinosa [As Figueiras (Castr.)]

chantaxe: Plantago major [Cartavio (Cu.); A Braña, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); San Cristobo (Vil.)]

chuletas: Umbilicus rupestris [Bual (Bu.)]

chupamelos: Linaria triornithophora [Grandas (Gr.)]

chupóis: Lamium maculatum [Tapia (Tap.)]

chupos: Lamium maculatum [Piñeira (Nav.)]

cilidona: Chelidonium majus [Eilao]

cilidonia: Chelidonium majus [El Valledor (Ay.); Pezós (Pez.); San Tiso d’Abres]

cinoyo: Foeniculum vulgare [Andés, Anlleo (Nav.)]

cioyo: Foeniculum vulgare [A Veiga; Bual (Bu.); Balmonte, Barres (Castr.); Trelles (Cu.); Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

ciridona: Chelidonium majus [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

ciridoña: Chelidonium majus [Santolín (Ib.)]

colobrón: Arum italicum [As Figueiras, Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

comida de culobra: Arum italicum [Santolín (Ib.)]

coraxello: Umbilicus rupestris [A Caridá (ElFr.), El Franco]

corrá: Plantago lanceolata [Piantón (AVei.); San Cristoba (Vil.)]

correyola: Calystegia sepiumConvolvulus arvensis [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

corriola: Calystegia sepiumConvolvulus arvensis [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], Plantago lanceolata [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)].

corroá: Plantago lanceolata [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Taramunde (Tar.)]

cosco: Umbilicus rupestris [San Tiso (SanT.)]

cousello: Umbilicus rupestris [Bual; Cuaña (Cu.); Arancedo, A Braña, Miudes (ElFr.)]

couselo: Umbilicus rupestris [Balmonte (Castr.); Vilanova (Vil.)]

couxela: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

couxelín: Umbilicus rupestris [Balmonte (Castr.)]

couxello: Umbilicus rupestris [El Franco; A Roda, Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)]

couxelo: Umbilicus rupestris [Balmonte, Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

cristolos: Mercurialis annua [Samartín d’Ozcos].

cubiyón: Erica spp., Daboecia cantabrica [A Ronda (Bu.)].

cucos: Digitalis purpurea [Meredo (AVei.)]

curriá: Plantago lanceolata [A Veiga (AVei.)]

curuxelo: Umbilicus rupestris [Tapia (Tap.)]

curuxolo: Umbilicus rupestris [Barres (Castr.)]

dedaleira: Digitalis purpurea [San Tiso (SanT.)]

erbanzolo: Centaurea nigra [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

escambrón: Crataegus monogyna [Balmonte (Castr.); San Tiso (SanT.)], Prunus spinosa [Abres, Paramios (AVei.)], Rosa canina [Tormaleo (Ib.)].

escarpieira: Rosa canina [Penafonte (Gr.)]

espadaina: Iris pseudacorus [Bual; Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Andés, Talarén (Nav.)], Typha spp. [Bual; Talarén (Nav.)], Xiphion latifolium [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

espadana: Iris pseudacorus [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Grandas; Taladriz (Ib.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], Typha spp. [Acevedo y Fernández; A Veiga; Piñeira (Castr.); El Franco; A Roda (Tap.)].

espieira: Crataegus monogyna [Bual]

espieiro: Crataegus monogyna [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.); Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gran.); Cecos, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], Prunus spinosa [A Veiga; Grandas].

espieiro branco: Crataegus monogyna [Santalla d’Ozcos]

espieiro mouro: Prunus spinosa [Santalla d’Ozcos]

espín: Crataegus monogyna [Balmonte (Castr.); El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); A Veiga (AVei.), A Veiga]

espín de mayo: Crataegus monogyna [Tapia (Tap.)]

espiñeira: Crataegus monogyna [San Tiso (SanT.)]

espiñeiro: Crataegus monogyna [Os Coutos (Ib.); Taramunde (Tar.)]

estallóis: Digitalis purpurea [Bual; Llago, Santa Colomba (Ay.); Arbón (Vill.)]

estallos: Digitalis purpurea [Miudes (ElFr.)]

estoupamelos: Linaria triornithophora [Penafonte (Gr.)]

estoupóis: Digitalis purpurea [Piantón (AVei.); Sarandías (Bu.); Piñeira, Presno (Castr.); Grandas (Gr.); Tormaleo (Ib.); Samartín d’Ozcos; Ponticella (Vill.)].

estrincóis: Digitalis purpurea [Pezós (Sam.), Samartín d’Ozcos; Martul, Xestoso (Vil.)]

fariento: Chenopodium album [Santalla (Sant.)]

farinento: Chenopodium album [A Veiga (AVei.); Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte, Barres, Piñeira, San Xuan (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; Llobredo, Valdepares (ElFr.); Grandas (Gr.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

fariñento: Chenopodium album [Penafonte (Gr.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.)]

fariñón: Chenopodium album [Santolín, Tormaleo (Ib.)]

faya: Fagus sylvatica [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Castripol (Castr.); Bual; Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; El Franco; Grandas (Gr.), Grandas; Cecos, Tormaleo (Ib.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

fayeira: Fagus sylvatica [A Caridá (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

figal: Ficus carica [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Cecos, Sena, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

figueira: Ficus carica [A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Os Coutos, Marentes (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

fillolo: Umbilicus rupestris [Santolín (Ib.)]

fiolo: Umbilicus rupestris [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

fioyo: Foeniculum vulgare [Balmonte, Barres (Castr.); Pezós (Pez.)]

flor de defuntos: Crocus serotinus [Villalmarzo (ElFr.)]

flor d’azafrán: Crocus serotinus [Andés, Anlleo (Nav.)]

foleta: Polypodium spp. [Cartavio, Cuaña (Cu.); Anlleo, Talarén (Nav.); Ponticella (Vill.)]

foleta carracheira: Polypodium spp. [Cuaña (Cu.)]

foleta de carrachos: Polypodium spp. [Cuaña (Cu.)]

foleto: Pteridium aquilinum, Dryopteris spp., Athyrium filix-femina, Blechnum spicant [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], Polypodium spp. [Cuaña, Llobredo (Cu.)].

foleto d’augua: Polypodium spp. [Cartavio (Cu.)]

folgueira: Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Dryopteris spp., Pteridium aquilinum [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)]

folgueira brava: Polypodium spp. [A Braña, Arancedo (ElFr.)]

folgueira da raposa: Polypodium spp. [Meredo (AVei.); Balmonte (Castr.)]

folgueira mansa: Polypodium spp. [Tormaleo (Ib.)]

folgueira montesa: Polypodium spp. [A Braña (ElFr.)]

folgueirón: Polypodium spp. [Villalmarzo (ElFr.); Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)]

folgueirón manso: Polypodium spp. [Balmonte (Castr.)]

forcea: Polypodium spp. [Berducedo (Ay.)]

forceya: Polypodium spp. [Berducedo (Ay.)]

freseira: Fragaria vesca [Tapia (Tap.)]

freisno: Fraxinus excelsior [A Veiga (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Trelles (Cu.); Eirías (Ei.); Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

frerno: Fraxinus excelsior [Cecos (Ib.)]

fresno: Fraxinus escelsior [A Veiga (AVei.); San Salvador (Ay.); Bual (Bu.); Grandas (Gr.); Cecos, Marentes, Os Coutos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Teixeira (Sant.); Taramunde (Tar.); Ponticella (Vill.)]

fronceya: Polypodium spp. [Eilao (Ei.)].

fullancón: Plantago major [Santolín (Ib.)]

furafol: Avena barbata, Avena fatua [A Veiga; Piñeira (Castr.)]

furafole: Avena barbata, Avena fatua [Penafonte (Gr.); Tapia (Tap.)]

furafoles: Avena barbata, Avena fatua [Serantes (Tap.); Vilanova (Vil.)]

furafolle: Avena barbata, Avena fatua [Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)]

galíos: Lamium maculatum [Tapia (Tap.)]; Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Barres (Castr.)].

gallíos: Linaria triornithophora [Cartavio, Cuaña, Mouguías (Cu.)]

gallíos de mel: Linaria triornithophora [Arbón (Vill.)]

gallopos: Digitalis purpurea [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.)]

gallos: Linaria triornithophora [Bual [Bu.]; Andés, Navia (Nav.)]

galos: Linaria triornithophora [Balmonte (Castr.)]

gamota: Asphodelus albus [Llago, Santa Colomba (Ay.); Balmonte (Castr.); Bual; Eilao (Ei.), Eilao; A Braña (ElFr.); Grandas; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)]

gancela: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [A Veiga; Acevedo y Fernández; As Figueiras, Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.); Tapia (Tap.)]

gancela moural: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Eilao]

gancela rubiela: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Eilao]

ganceleira: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Balmonte (Castr.)]

gancella: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Acevedo y Fernández; Bual, Doiras (Bu.); Cartavio (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.); Parl.leiru, Ponticella (Vill.)]

gancella moural: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Eilao]

gancella rubiela: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Eilao]

gancelleira: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Bual]; Daboecia cantábrica [A Braña (ElFr.)]

ganza: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Acevedo y Fernández; Andés, Piñeira (Nav.)]

garabanzolo: Centaurea nigra [Balmonte (Castr.)]

garbanzolo: Centaurea nigra [Piñeira (Castr.); A Braña (ElFr.)]

gorito: Umbilicus rupestris [Piñeira (Nav.)]

gueireña: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

gueirota: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)]

harbazón: Brachypodium pinnatum [Villalmarzo (ElFr.)]

hedra: Hedera helix [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; El Franco; A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

herba abeyeira: Melissa officinalis [Berducedo (Ay.); A Veiga; Doiras (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; Anlleo (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)]

herba branca: Holcus lanatus [Serantes, Tapia (Tap.)]

herba brancal: Holcus lanatus [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

herba carola: Cyperus esculentus [Tapia (Tap.)]

herba cerreña: Brachypodium pinnatum [Berducedo (Ay.)]

herba da chanteira: Brachypodium pinnatum [San Cristoba (Vil.)]

herba da culobra: Arum italicum [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

herba da desfeita: Trifolium pratense, Trifolium repens [Santolín (Ib.)]

herba da nubre: Trifolium pratense, Trifolium repens [Bual (Bu.)]

herba da maldición: Oxalis latifolia [Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); Grandas (Gran.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

herba da pera: Cyperus esculentus [As Figueiras, Piñeira (Castr.)]

herba das abeyas: Melissa officinalis [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

herba de corrá: Plantago lanceolata [San Cristoba (Vil.)]

herba de culobra: Arum italicum [Santolín (Ib.)]

herba (de) la maldición: Oxalis latifolia [Andés, Anlleo (Nav.)]

herba de grillo: Plantago lanceolata [Miudes (ElFr.)]

herba del mel: Linaria triornithophora [Tapia (Tap.)]

herba del pano: Trifolium pratense, Trifolium repens [Bual (Bu.)]

herba dos grilos: Plantago lanceolata [Santalla d’Ozcos]

herba d’azafrán: Crocus serotinus [Miudes (ElFr.)]

herba d’ouro: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Cartavio (Cu.)]

herba el pano: Trifolium repens [A Braña, Villalmarzo (ElFr.)]

herba mala: Oxalis latifolia [Andés (Nav.)]

herba payeirúa: Brachypodium pinnatum [A Braña, Villamarzo (ElFr.)]

herba salada: Rumex acetosa [Piñeira (Castr.); Llobredo, Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

herba sedeña: Brachypodium pinnatum [Rozadas (Bu.); Valdepares (ElFr.); Tapia, Serantes (Tap.)]

herba serreña: Brachypodium pinnatum [Valdepares, Miudes (ElFr.)]

labarza: Apium nodiflorum [A Veiga (AVei.); San Tiso (SanT.)]

labaza: Apium nodiflorum [A Veiga (AVei.); Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

leituga: Taraxacum officinalis [A Veiga]

leituga tarrela: Taraxacum officinalis [Abres (AVei.)]

limoeiro: Citrus x limon [Acevedo y Fernández; Grandas (Gran.)]

limoneiro: Citrus x limon [Bual; Valdepares (ElFr.); Navia (Nav.); Serantes (Tap.)]

limueiro: Citrus x limon [A Veiga; Serantes, Tapia (Tap.)]

lin: Linum bienne [A Veiga (AVei.), A Veiga; Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)]

lingua d’ovella: Plantago lanceolata [Santolín (Ib.)], Plantago major [Marentes (Ib.)].

lingua d’oveya: Plantago lanceolata [Eilao (Ei.)]

llabaza: Apium nodiflorum [Bual (Bu.); Cartavio (Cu.); Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.)]

llanzola: Plantago lanceolata [Armal, Rozadas, Sarandías (Bu.); Cartavio, Cuaña, Trelles (Cu.); A Braña, Llobredo, Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Talarén (Nav.)]

llanzoleta: Plantago lanceolata [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

llaureiro: Laurus nobilis [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

llaurel: Laurus nobilis [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

llimoeiro: Citrus x limon [Acevedo y Fernández; El Franco; Anlleo (Nav.)]

llimonar: Citrus x limon [Cartavio (Cu.)]

llimoneiro: Citrus x limon [Cartavio (Cu.); Navia (Nav.)]

llimueiro: Citrus x limon [Rozadas (Bu.); Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)]

llin: Linum bienne [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cua); Campos y Salave, A Roda (Tap.)]

llingua d’oveya: Plantago lanceolata [Eirías (Ei.)], Plantago major [Berducedo (Ay.)].

lorbagueira: Prunus laurocerasus [Vilanova (Vil.)]

lloureiro: Laurus nobilis [Acevedo y Fernández; Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao; El Franco; Navia (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)]

lloureiro casteyano: Prunus laurocerasus [Cartavio (Cu.); Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr)]

lloureiro manso: Prunus laurocerasus [Sarandías (Bu.)]

lloureiro real: Prunus laurocerasus [Doiras (Bu.); A Roda (Tap.)]

llourel: Laurus nobilis [Rozadas (Bu.)]

loureira: Prunus laurocerasus [Balmonte (Castr.); Penafonte (Gr.); Xestoso (Vil.)]

loureiro: Laurus nobilis [Acevedo y Fernández; A Veiga; Balmonte, Barres, Piñeira, Tol (Castr.); Eilao; Penafonte (Gr.); Tapia (Tap.)]

loureiro castellano: Prunus laurocerasus [Tapia (Tap.)]

lourel: Laurus nobilis [A Veiga]

maceiro: Malus domestica [Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Trelles (Cu.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Tapia (Tap.)]

malva: Malva sylvestris [A Veiga; Balmonte (Castr.); Andés (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

malvarrosa: Glechoma hederacea [Cecos (Ib.)]

malvela: Glechoma hederacea [San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Bres (Tar.); Xestoso (Vil.)]

malvella: Glechoma hederacea [A Roda (Tap.)]

malvía: Glechoma hederacea [Cartavio (Cu.)]

manto dos novios: Primula acaulis [Taramunde].

manzaeiro: Malus domestica [Ponticella (Vill.)]

manzaneiro: Malus domestica [A Ronda (Bu.), Bual; As Figueiras (Castr.); El Franco; Anlleo, Navia (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)]

mapola: Papaver roheas [Grandas (Gran.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)]

maravilla: Primula acaulis [El Franco; Tapia (Tap.)].

maraviya: Primula acaulis [Serantes (Tap.)].

marcurial: Mercurialis annua [Abres (AVeig.), A Veiga; Balmonte (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso d’Abres; A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde].

matagallías: Asphodelus albus [Anlleo (Nav.)]

mazaeira: Malus domestica [Ponticella (Vill.)]

mazaeiro: Malus domestica [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); San Tiso (SanT.); Ouria, Taramunde (Tar.); Ponticella (Vill.)]

mazagüeiro: Malus domestica [Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.)]

mazaneira: Malus domestica [Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.)]

mazaneiro: Malus domestica [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)]

mazaqueiro: Malus domestica [Cecos, Marentes, Tormaleo (Ib.)]

mazueiro: Malus domestica [Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)]

meleira: Lamium maculatum [San Tiso (SanT.], Linaria triornithophora [Cartavio (Cu.)].

melíos: Linaria triornithophora [Grandas (Gr.)]

mentón: Mentha suaveolens [Balmonte (Castr.); Llobredo, Miudes (ElFr.)]

mercurial: Mercurialis annua [Piñeira (Castr.); A Veiga].

mexadeira de can: Brachypodium pinnatum [Miudes (ElFr.)]

mourisco: Centaurea nigra [Piñeira (Nav.)]

nabo bravo: Sinapis arvensis [Sarandías (Bu.); Balmonte, Piñeira (Castr.); Vivedro (Cu.); Valdepares (ElFr.); Grandas (Gr.); Andés (Nav.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.)].

noceira: Juglans regia [Acevedo y Fernández; A Veiga; Bual (Bu.), Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao (Ei.), Eilao; Arancedo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Cecos (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Salave, Serantes, Tapia (Tap.)]

noceiro: Juglans regia [Acevedo y Fernández; As Figueiras (Castr.); Mouguías (Cu.); El Franco; Tapia (Tap.)]

nogal [fem.]: Juglans regia [Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Castriyón (Bu.); Cecos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)]

nogal: Juglans regia [Berducedo (Ay.); Mouguías, Trelles (Cu.); Os Coutos, Santolín (Ib.); Andés, Anlleo (Nav.)]

nogaleiro: Juglans regia [As Figueiras (Castr.)]

nogueira: Juglans regia [A Veiga (AVei.), A Veiga; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Vilavedeye (Castr.); Marentes (Ib.); A Ronda, Bual (Bu.), Bual; Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova, Xestoso (Vil.)]

nogueiro: Juglans regia [As Figueiras (Castr.); Trelles (Cu.)]

olivaOlea europaea [Andés (Nav.)]

oliveiraOlea europaea [Acevedo y Fernández; A Veiga; Bual; Eilao (Ei.); El Franco; Cecos (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

oliveiro: Olea europaea [El Franco]

ortiga: Urtica dioica [A Veiga; Berducedo (Ay.); Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

ortiga dulce: Lamium maculatum [Piñeira (Castr.)]

ortiga morta: Lamium maculatum [Tormaleo (Ib.)].

ourégano: Origanum vulgare [Berducedo, San Salvador (Ay.); Balmonte (Castr.); Vivedro (Cu.); Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos (Ib.); Eilao; Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.)]

ourego: Origanum vulgare [A Veiga (AVei.), A Veiga; Acevedo y Fernández; Bual (Bu.), Bual; Piñeira (Castr.); A Ronda, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)]

padrairo: Acer pseudoplatanus [Grandas (Gr.)]

pallega: Rumex crispus [Grandas]

pampillo: Coleostephus myconis [San Tiso (SanT.)]

pampiyo: Coleostephus myconis [Pezós (Pez.)]

pan de colobra: Arum italicum [As Figueiras, Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); Serantes (Tap.)]

pan queixo: Primula acaulis [Santolín (Ib.)]

panasco: Brachypodium pinnatum [Grandas (Gran.)]

panascón: Brachypodium pinnatum [Bual; A Braña, Llobredo, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)]

panazco: Brachypodium pinnatum [Rozadas (Bu.)]

panazcón: Brachypodium pinnatum [A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.)]

panqueixa: Primula acaulis [Sarandías (Bu.), Bual; Cuaña].

panqueixo: Primula acaulis [El Valledor (Ay.)].

papamerendas: Crocus serotinus  [Grandas (Gran.)]

parauguas: Umbilicus rupestris [Corondeño (Ay.)]

pautalloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Villalmarzo (ElFr.)]

payega: Rumex crispus [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.)]

paxaríos: Linaria triornithophora [El Valledor (Ay.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Ponticella (Vill.)]

pé de lobo: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Vilanova (Vil.)]

pé de paxarín: Trifolium pratense, Trifolium repens [Xestoso (Vil.)]

pé de páxaro: Trifolium pratense, Trifolium repens [Piñeira (Nav.)]

pedraira: Acer pseudoplatanus [San Tiso (SanT.)]

penascón: Brachypodium pinnatum [Bual (Bu.)]

perexil: Petroselinum crispus [A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.); Bual; Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco; Piñeira (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

pesegueiro bravo: Polygonum persicaria [Balmonte, Piñeira (Castr.); Miudes (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

pesqueiro bravo: Polygonum persicaria [Llobredo (ElFr.); Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)]

pita: Asphodelus albus [Llago, Santa Colomba (Ay.)]

pitas: Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Cartavio (Cu.)]

pitías: Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Cartavio (Cu.)]

pitos: Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Marentes (Ib.)]

pitíos: Rhinanthus angustifolius, Rhinanthus minor [Cartavio (Cu.); Ponticella (Vill.)]

pladairo: Acer pseudoplatanus [Taladriz (Ib.)]

pládano: Acer pseudoplatanus [Piñeira (Castr.); Taladriz (Ib.)]

pladeiro: Acer pseudoplatanus [Santalla (Sant.)]

pouta de lloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Campos y Salave (Tap.)]

pouta lloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)]

pouta loba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)]

poutalloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Arancedo, Miudes (ElFr.)]

poutaloba: Ranunculus repens, Ranunculus globulus [Balmonte, Piñeira (Castr.); San Cristobo (Vil.)]

prada: Acer pseudoplatanus [Vivedro (Cu.); Villalmarzo (ElFr.); Berducedo (Ay.)]

pradaino: Acer pseudoplatanus [Doiras, Rozadas (Bu.)]

pradairo: Acer pseudoplatanus [A Veiga (AVei.), A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)]

prádamo: Acer pseudoplatanus [Vivedro (Cu.)]

prádano: Acer pseudoplatanus [Llago, Santa Colomba (Ay.); Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Eirías (Ei.); Andés (Nav.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

prado: Acer pseudoplatanus [Doiras (Bu.); Valdepares (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.)]

prágano: Acer pseudoplatanus [Tormaleo (Ib.)]

pranta dos abeyóis: Lamium maculatum [Barres (Castr.)]

primavera: Primula acaulis [Valdepares, Miudes (ElFr.)]

pulgueira: Polygonum persicaria [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Anlleo (Nav.)]

pumar: Malus domestica [Os Coutos (Ib.)]

purgueira: Polygonum persicaria [A Braña (ElFr.)]

queirota: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [A Veiga; Bual; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria, Taramunde (Tar.)]

queisello: Umbilicus rupestris [Anlleo (Nav.)]

quitamirindas: Crocus serotinus [Tormaleo (Ib.)]

quitasmerendas: Crocus serotinus [A Braña (ElFr.)]

rabaza: Rumex crispus [Andés, Piñeira (Nav.)]

rabela: Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica spp. [Grandas (Gr.)]

rabeleira: Calluna vulgaris [Samartín d’Ozcos]

rebeleira: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Eilao (Ei.); Labiaróu (Sam.)]

rebella: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Eirías (Ei.)]

rebelón: Daboecia cantabrica [Labiaróu (Sam.)]

robelón: Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica spp. [Santalla (Sant.)]

rubela: Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica spp. [Os Ozcos; Grandas, Penafonte (Gr.)]

rubia: Erica umbellata [Eilao (Ei.)].

rubica: Daboecia cantabrica, Erica spp. [Os Ozcos]

rubica de mayo: Daboecia cantabrica, Erica spp. [Bual]

rubiela: Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica spp. [Pezós (Pez.), Grandas (Gr.)]

rubilón: Daboecia cantabrica [Bual]

rubión: Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Os Ozcos], Erica spp. [Eilao].

setembría: Calluna vulgaris [Llago, Santa Colomba (Ay.); A Ronda (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.)]

setiembra: Calluna vulgaris [Eilao (Ei.)]

subranda: Calluna vulgaris [Seroiro (Ib.)]

subrando: Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica spp. [San Cremente (Ib.)]

toxo: Ulex spp. [A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas, Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

toyasmerendas: Crocus serotinus [Balmonte (Castr.)]

toyemerendas: Crocus serotinus [Meredo (AVei.); Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Ponticella (Vill.)]

trebe: Trifolium pratense, Trifolium repens [Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)]

trebe bravo: Trifolium repens [Miudes (ElFr.)].

trebe rampiñín: Trifolium repens [Villalmarzo (ElFr.)].

trebo: Trifolium pratense, Trifolium repens [San Tiso (SanT.)].

umeiro: Alnus glutinosa [Acevedo y Fernández; Paramios (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas, Sarandías (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); Arancedo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Tormaleo (Ib.); Andés (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)]

umieiro: Alnus glutinosa [Penafonte (Gr.); Cecos (Ib.)]

uz tarrela: Erica spp., Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica [Vilanova (Vil.)]

xantaxe: Plantago major [Miudes, Villamarzo (ElFr.), El Franco]

xaramago: Sinapis arvensis [Fernández; El Franco].

xardón: Ilex aquifolium [Llago, Santa Colomba (Ay.); Arbón, Ponticella (Vill.)]

xeesta: Cytisus spp. [Ponticella (Vill.)]

xeixebra: Teucrium scorodonia [Eilao (Ei.)]

xeixebre: Teucrium scorodonia [A Veiga (AVei.); Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña (ElFr.); Tapia (Tap.)]

xesta: Cytisus spp. [A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.), Castripol; Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Cecos, Seroiro, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.); Martul, Vilanova (Vil.)]

xesteira: Cytisus spp. [Llago (Ay.)]

xestra: Cytisus spp. [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.), Castripol; Cartavio, Vivedro (Cu.); A Braña, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)]

LISTA ORDENADA POL NOME CIENTÍFICO

Acer pseudoplatanus: padrairo [Grandas (Gr.)], pedraira [San Tiso (SanT.)], pladairo [Taladriz (Ib.)], pládano [Piñeira (Castr.); Taladriz (Ib.)], pladeiro [Santalla (Sant.)], prada [Vivedro (Cu.); Villalmarzo (ElFr.); Berducedo (Ay.)], pradaino [Doiras, Rozadas (Bu.)], pradairo [A Veiga (AVei.), A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)], prádamo [Vivedro (Cu.)], prádano: [Llago, Santa Colomba (Ay.); Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Eirías (Ei.); Andés (Nav.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], prado [Doiras (Bu.); Valdepares (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.)], prágano [Tormaleo (Ib.)], xipreira [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.)].

Alnus glutinosa: amieiro [A Veiga, Guiar, Piantón (AVei.); Presno (Castr.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.)], umeiro [Acevedo y Fernández; Paramios (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas, Sarandías (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); Arancedo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Tormaleo (Ib.); Andés (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], umieiro [Penafonte (Gr.); Cecos (Ib.)].

Apium nodiflorum: labarza [A Veiga (AVei.); San Tiso (SanT.)], labaza [A Veiga (AVei.); Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], llabaza [Bual (Bu.); Cartavio (Cu.); Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.)].

Arum italicum: colobrón [As Figueiras, Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], comida de culobra [Santolín (Ib.)], herba da culobra [Llago, Santa Colomba (Ay.)], herba de culobra [Santolín (Ib.)], pan de colobra [As Figueiras, Balmonte (Castr.); Mouguías (Cu.); Serantes (Tap.)].

Asphodelus albus: gamota [Llago, Santa Colomba (Ay.); Balmonte (Castr.); Bual; Eilao (Ei.), Eilao; A Braña (ElFr.); Grandas; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)], matagallías [Anlleo (Nav.)], pita [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Athyrium filix-femina: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Avena barbata: avía brava [Balmonte, Piñeira (Castr.); Andés (Nav.); A Roda (Tap.)], furafol [A Veiga; Piñeira (Castr.)], furafole [Penafonte (Gr.); Tapia (Tap.)], furafoles [Serantes (Tap.); Vilanova (Vil.)], furafolle [Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)].

Avena fatua: avía brava [Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda (Tap.)], furafol [A Veiga; Piñeira (Castr.)], furafole [Tapia (Tap.)], furafoles [Serantes (Tap.); Vilanova (Vil.)], furafolle [Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)].

Betula pubescens: abedul [fem.] [Seroiro (Ib.)], abeduleira [Anlleo (Nav.)], abidul [A Ronda (Bu.)], abidur [A Veiga, Bual], bidrueira [Eilao], bidueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.)], bidul [fem.] [San Salvador (Ay.)], biduleira [Eirías (Ei.), Eilao], bidur [fem.] [A Veiga; Bual; Balmonte (Castr.); Ponticella (Vill.)], bidureira [A Veiga; Berducedo (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); Arancedo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], bidureiro [Acevedo y Fernández; El Franco], biduro [Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Tapia (Tap.)], budieira [Vilanova (Vil.)], budueira [Grandas (Gr.); Os Coutos (Ib.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); Vilanova (Vil.)].

Blechnum spicant: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Brachypodium pinnatumharbazón [Villalmarzo (ElFr.)], herba cerreña [Berducedo (Ay.)], herba da chanteira [San Cristoba (Vil.)], herba payeirúa [A Braña, Villamarzo (ElFr.)], herba sedeña [Rozadas (Bu.);  Valdepares (ElFr.); Serantes, Tapia (Tap.)], herba serreña [Miudes, Valdepares (ElFr.)], mexadeira de can [Miudes (ElFr.)], panasco [Grandas (Gran.)], panascón [Bual; A Braña, Llobredo, Valdepares (ElFr.); Tapia (Tap.)], panazco [Rozadas (Bu.)], panazcón [A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.)], penascón [Bual (Bu.)], sedeñón [Piñeira (Castr.); Llobredo (ElFr.)], sedón [A Veiga; Balmonte (Castr.)], sereñón [Llobredo (ElFr.)], serreñón [Arancedo (ElFr.)].

Calluna vulgaris: carpanza [Llago (Ay.); Grandas; Santolín, Seroiro (Ib.), Os Ozcos], carpaza [Ibias], gancela [A Veiga; Acevedo y Fernández; As Figueiras, Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.); Tapia (Tap.)], gancela moural [Eilao], gancela rubiela [Eilao], ganceleira [Balmonte (Castr.)], gancella [Acevedo y Fernández; Bual, Doiras (Bu.); Cartavio (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.); Parl.leiru, Ponticella (Vill.)], gancella moural [Eilao], gancella rubiela [Eilao], gancelleira [Bual], ganza [Acevedo y Fernández; Andés, Piñeira (Nav.)], gueireña [Llago, Santa Colomba (Ay.)], gueirota [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)], queirota [A Veiga; Bual; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria, Taramunde (Tar.)], rabela [Grandas (Gr.)], rabeleira [Samartín d’Ozcos], rebeleira [Eilao (Ei.); Labiaróu (Sam.)], rebella [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Eirías (Ei.)], robelón [Santalla (Sant.)], rubela [Os Ozcos; Grandas, Penafonte (Gr.)], rubiela [Pezós (Pez.), Grandas (Gr.)], rubión [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Os Ozcos], setembría [Llago, Santa Colomba (Ay.); A Ronda (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.)], setiembra [Eilao (Ei.)], subranda [Seroiro (Ib.)], subrando [San Cremente (Ib.)], uz tarrela [Vilanova (Vil.)].

Calystegia sepium: correyola [Llago, Santa Colomba (Ay.)], corriola [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)].

Castanea sativa: castañeiro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Centaurea nigra: arbancholo [Pezós (Pez.)], arbanzolo [Piñeira (Castr.) ; A Braña, Arancedo (ElFr.); Talarén (Nav.)], arbolancio [Eirías (Ei.)], arbolanzo [Miudes (ElFr.), El Franco], brocha [Villalmarzo (ElFr.)], broche [Rozadas (Bu.)], erbanzolo [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], garabanzolo [A Braña (ElFr.)], garbanzolo [Piñeira (Castr.); Balmonte (Castr.)], mourisco [Piñeira (Nav.)].

Chelidonium majus: cilidona [Eilao], cilidonia [El Valledor (Ay.); Pezós (Pez.); San Tiso d’Abres], ciridona [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Valdepares (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], ciridoña [Santolín (Ib.)].

Chenopodium album: fariento [Santalla (Sant.)], farinento [A Veiga (AVei.); Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte, Barres, Piñeira, San Xuan (Castr.); Cartavio, Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; Llobredo, Valdepares (ElFr.); Grandas (Gr.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)], fariñento [Penafonte (Gr.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.)], fariñón [Santolín, Tormaleo (Ib.)].

Citrus x limon: limoeiro [Acevedo y Fernández; Grands (Gr.)], limoneiro [Bual; Navia (Nav.); Valdepares (ElFr.), Serantes (Tap.)], limueiro [A Veiga; Serantes, Tapia (Tap.)], llimoeiro [Acevedo y Fernández; El Franco], llimonar [Cartavio (Cu.)], llimoneiro [Cartavio (Cu.); Navia (Nav.)], llimueiro [Rozadas (Bu.); Cartavio (Cu.); A Roda (Tap.)].

Coleostephus myconis: bolada [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], bolada marela [Tapia (Tap.)], bollada [Valdepares (ElFr.); A Roda (Tap.)], pampillo [San Tiso (SanT.)], pampiyo [Pezós (Pez.)].

Convolvulus arvensis: correyola [Llago, Santa Colomba (Ay.)], corriola [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)]

Crataegus monogyna: escambrón [Balmonte (Castr.); San Tiso (SanT.)], espieira [Bual], espieiro [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Trelles (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.); Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Grandas (Gran.); Cecos, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], espieiro branco [Santalla d’Ozcos], espín [Balmonte (Castr.); El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); A Veiga (AVei.), A Veiga], espín de mayo [Tapia (Tap.)], espiñeira [San Tiso (SanT.)], espiñeiro [Os Coutos (Ib.); Taramunde (Tar.)].

Crocus serotinus: azafrán [Cartavio (Cu.)], cebollía [Cartavio (Cu.)], flor de defuntos [Villalmarzo (ElFr.)], flor d’azafrán [Andés, Anlleo (Nav.)], herba d’azafrán [Miudes (ElFr.)], papamerendas [Grandas (Gran.), quitamirindas [Tormaleo (Ib.)], quitasmerendas [A Braña (ElFr.)], toyasmerendas [Balmonte (Castr.)], toyemerendas [Meredo (AVei.); Llago, Santa Colomba (Ay.); Doiras (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña, Arancedo, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.); Ponticella (Vill.)], tullemerendas [San Tiso (Sant.)].

Cyperus longus: xonza [San Tiso (SanT.); Taramunde (Tar.)], xunca [A Veiga (Avei.)], xunga [Cartavio (Cu.); Seroiro (Ib.); Tapia (Tap.)].

Cyperus esculentus: carola [Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); El Franco; Andés (Nav.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.)], herba carola [Tapia (Tap.)], herba da pera [As Figueiras, Piñeira (Castr.)].

Cytisus spp.: xeesta [Ponticella (Vill.)], xesta [A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual; Balmonte (Castr.), Castripol; Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Cecos, Seroiro, Santolín, Tormaleo (Ib.); Santalla (Sant.); Ouria (Tar.); Martul, Vilanova (Vil.)], xesteira [Llago (Ay.)], xestra [Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.), Castripol; Cartavio, Vivedro (Cu.); A Braña, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], xiesta [Ponticella (Vill.)], xinestra [Anlleo, Piñeira (Nav.)].

Daboecia cantabrica: carpanza [Llago (Ay.); Grandas; Santolín, Seroiro (Ib.), Os Ozcos], cubiyón [A Ronda (Bu.)], gancela [A Veiga; Acevedo y Fernández; As Figueiras, Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.); Tapia (Tap.)], gancela moural [Eilao], gancela rubiela [Eilao], ganceleira [Balmonte (Castr.)], gancella [Acevedo y Fernández; Bual, Doiras (Bu.); Cartavio (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.); Parl.leiru, Ponticella (Vill.)], gancella moural [Eilao], gancella rubiela [Eilao], gancelleira [Bual; A Braña (ElFr.)], ganza [Acevedo y Fernández; Andés, Piñeira (Nav.)], gueireña [Llago, Santa Colomba (Ay.)], gueirota [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)], queirota: [A Veiga; Bual; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria, Taramunde (Tar.)], rabela [Grandas (Gr.)], rabeleira [Samartín d’Ozcos], rebeleira [Eilao (Ei.); Labiaróu (Sam.)], rebella [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Eirías (Ei.)], rebelón [Labiaróu (Sam.)], robelón [Santalla (Sant.)], rubela [Os Ozcos; Grandas, Penafonte (Gr.)], rubica [Os Ozcos], rubica de mayo [Bual], rubiela [Pezós (Pez.), Grandas (Gr.)], rubilón [Bual], rubión [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Os Ozcos], subrando [San Cremente (Ib.)], uz tarrela [Vilanova (Vil.)].

Digitalis purpurea: balloco [Bual (Bu.), Bual; Cuaña (Cu.), Cuaña; A Braña, Llobredo (ElFr.), El Franco], calzóis de cuquelo [Santolín (Ib.)], calzóis del cuco [Balmonte, Piñeira (Castr.)], calzóis do cuco [Taramunde], campana [Barres (Castr.)], campanías [Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)], campaniyas [Tapia (Tap.)], campás [San Tiso (SanT.)], caracolas [Abres (AVei.)], caracoles [Balmonte, Presno (Castr.); A Roda (Tap.)], cucos [Meredo (AVei.)], dedaleira [San Tiso (SanT.)], estallóis [Bual; Llago, Santa Colomba (Ay.); Arbón (Vill.)], estallos [Miudes (ElFr.)], estoupóis [Piantón (AVei.); Sarandías (Bu.); Piñeira, Presno (Castr.); Grandas (Gr.); Tormaleo (Ib.); Samartín d’Ozcos; Ponticella (Vill.)], estrincóis [Pezós (Sam.), Samartín d’Ozcos; Martul, Xestoso (Vil.)], gallopos [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Dryopteris spp.: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Erica spp.: carpanza [Llago (Ay.); Grandas; Santolín, Seroiro (Ib.), Os Ozcos], cubiyón [A Ronda (Bu.)], gancela [A Veiga; Acevedo y Fernández; As Figueiras, Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.); Tapia (Tap.)], gancela moural [Eilao], gancela rubiela [Eilao], ganceleira [Balmonte (Castr.)], gancella [Acevedo y Fernández; Bual, Doiras (Bu.); Cartavio (Cu.); San Xuan, Valdepares (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.); Parl.leiru, Ponticella (Vill.)], gancella moural [Eilao], gancella rubiela [Eilao], gancelleira [Bual], ganza [Acevedo y Fernández; Andés, Piñeira (Nav.)], gueireña [Llago, Santa Colomba (Ay.)], gueirota [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)], queirota [A Veiga; Bual; San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria, Taramunde (Tar.)], rabela [Grandas (Gr.)], rabeleira [Samartín d’Ozcos], rebeleira [Eilao (Ei.); Labiaróu (Sam.)], rebella [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.); Eirías (Ei.)], robelón [Santalla (Sant.)], rubela [Os Ozcos; Grandas, Penafonte (Gr.)], rubica [Os Ozcos], rubica de mayo [Bual], rubiela [Pezós (Pez.), Grandas (Gr.)], rubión [Acevedo; Llago, Santa Colomba (Ay.); Eilao; Os Ozcos], subrando [San Cremente (Ib.)], uz tarrela [Vilanova (Vil.)].

Erica umbellata: rubia [Eilao (Ei.)].

Euphorbia helioscopia: tártago [Tapia (Tap.)], tartagueira [Campos y Salave (Tap.)].

Fagus sylvatica: faya [Acevedo y Fernández; A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Castripol (Castr.); Bual; Trelles (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; El Franco; Grandas (Gr.), Grandas; Cecos, Tormaleo (Ib.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], fayeira [A Caridá (ElFr.); Anlleo (Nav.)].

Ficus carica: figal [Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Cecos, Sena, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], figueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Armal (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Vivedro (Cu.); A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Os Coutos, Marentes (Ib.); Andés, Navia (Nav.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Foeniculum vulgare: cinoyo [Andés, Anlleo (Nav.)], cioyo [A Veiga; Bual (Bu.); Barres, Balmonte (Castr.); Trelles (Cu.); Villalmarzo (ElFr.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], fioyo [Barres, Balmonte (Castr.); Pezós (Pez.)].

Fragaria vesca: abrodo [Sarandías (Bu.)], abrogo [Ponticella (Vill.)], abroldo [Ponticella (Vill.)], agrobo [Ponticella (Vill.)], amerodeira [Eilao], amerodo [Eilao], amorodo [Berducedo, El Valledor (Ay.); Bual; Llobredo (ElFr.); Santolín, Seroiro (Ib.); Grandas; Pezós (Pez.); Santalla d’Ozcos; Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)], amorolo [A Veiga; Bual; Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)], , amorógano [Llago, Santa Colomba (Ay.)], freseira [Tapia (Tap.)].

Fraxinus excelsior: freisno [A Veiga (AVei.); Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual, Doiras (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Vivedro (Cu.); Eirías (Ei.); Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], frerno [Cecos (Ib.)], fresno [San Salvador (Ay.); Bual (Bu.); Grandas (Gr.); Cecos, Marentes, Os Coutos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Teixeira (Sant.); Taramunde (Tar.); Ponticella (Vill.)].

Glechoma hederacea: malvarrosa [Cecos (Ib.)], malvela [San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Bres (Tar.); Xestoso (Vil.)], malvella [A Roda (Tap.)], malvía [Cartavio (Cu.)].

Hedera helixhedra [A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; El Franco; A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Holcus lanatus: herba branca [Serantes, Tapia (Tap.)], herba brancal [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.); Anlleo (Nav.)].

Ilex aquifolium: acebeiro [Llago, Santa Colomba (Ay.); Vilanova, Xestoso (Vil.); Ponticella (Vill.)], acebo [Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Labiaróu (Sam.); Vilanova (Vil.)], acebreiro [A Braña (ElFr.)], acebro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.)], xardón [Arbón, Ponticella (Vill.)].

Iris pseudacorus: espadaina [Bual; Cartavio (Cu.); Eilao (Ei.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Andés, Talarén (Nav.)], espadana [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Grandas; Taladriz (Ib.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.)].

Juglans regia: noceira [Acevedo y Fernández; A Veiga; Bual (Bu.), Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao (Ei.), Eilao; Arancedo, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Cecos (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], noceiro [Acevedo y Fernández; As Figueiras (Castr.); Mouguías (Cu.); El Franco; Tapia (Tap.)], nogal [fem.] [Llago, San Salvador, Santa Colomba (Ay.); Castriyón (Bu.); Cecos, Seroiro, Tormaleo (Ib.); Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], nogal [Berducedo (Ay.); Mouguías, Trelles (Cu.); Os Coutos, Santolín (Ib.); Andés, Anlleo (Nav.)], nogaleiro [As Figueiras (Castr.)], nogueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; As Figueiras, Balmonte, Piñeira, Vilavedeye (Castr.); Marentes (Ib.); A Ronda, Bual (Bu.), Bual; Eilao, Eirías (Ei.); Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ouria, Taramunde (Tar.); Vilanova, Xestoso (Vil.)], nogueiro [As Figueiras (Castr.); Trelles (Cu.)].

Juncus spp.: xunco [Berducedo, San Salvador (Ay.); Ponticella (Vill.); San Tiso (SanT.); A Veiga (AVei.), A Veiga; Eilao], xungo [Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Seroiro (Ib.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Lamium maculatum: chupóis [Tapia (Tap.)], chupos [Piñeira (Nav.)], galíos [Tapia (Tap.)], meleira [San Tiso (SanT.], ortiga dulce [Piñeira (Castr.)], ortiga mansa [Rozadas (Bu.); Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Llobredo, Villalmarzo (ElFr.); Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.)], ortiga morta [Tormaleo (Ib.)], pranta dos abeyóis [Barres (Castr.)].

Laurus nobilis: aureiro [Seroiro (Ib.)], llaureiro [Llago, Santa Colomba (Ay.)], llaurel [Llago, Santa Colomba (Ay.)], lloureiro [Acevedo y Fernández; Bual; Cartavio, Mouguías (Cu.); Eilao; El Franco; Navia (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], llourel [Rozadas (Bu.)], loureiro [Acevedo y Fernández; A Veiga; Balmonte, Barres, Piñeira, Tol (Castr.); Eilao; Penafonte (Gr.); Tapia (Tap.)], lourel [A Veiga].

Linaria triornithophora: calzóis de cuco [Llobredo (Cu.); Pezós (Pez.); Santalla d’Ozcos], calzóis de cuquelo [San Salvador (Ay.); Cecos (Ib.)], calzóis del cuco [Llago, Santa Colomba (Ay.); Trelles (Cu.)], calzóis del cuquello [Llago, Santa Colomba (Ay.)], calzón de cuquelo [Marentes (Ib.)], chupamelos [Grandas (Gr.)], estoupamelos [Penafonte (Gr.)], gallíos [Cartavio, Cuaña, Mouguías (Cu.)], gallíos de mel [Arbón (Vill.)], gallos [Bual [Bu.]; Andés, Navia (Nav.)], galos [Balmonte (Castr.)], herba del mel [Tapia (Tap.)], meleira [Cartavio (Cu.)], melíos [Grandas (Gr.)], paxaríos [El Valledor (Ay.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Serantes (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Linum bienne: lin [A Veiga (AVei.), A Veiga; Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)], llin [Berducedo, Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Cartavio, Trelles (Cua); Campos y Salave, A Roda (Tap.)].

Malus domestica: maceiro [Berducedo, Llago, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; Vivedro (Cu.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Tapia (Tap.)], manzaeiro [Ponticella (Vill.)], manzaneiro [A Ronda (Bu.), Bual; As Figueiras (Castr.); El Franco; Anlleo, Navia (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)], mazaeira [Ponticella (Vill.)], mazaeiro [Santa Colomba (Ay.); Eirías (Ei.); San Tiso (SanT.); Ouria, Taramunde (Tar.); Ponticella (Vill.)], mazagüeiro [Cecos, Santolín, Tormaleo (Ib.)], mazaneira [Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.)], mazaneiro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.); Labiaróu (Sam.); Santalla (Sant.); Vilanova (Vil.)], mazaqueiro [Cecos, Marentes, Tormaleo (Ib.)], mazueiro [Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], pumar [Os Coutos (Ib.)].

Malva sylvestris: malva [A Veiga; Balmonte (Castr.); Andés (Nav.); San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.)].

Melissa officinalis: abeyeira [El Franco], herba abeyeira [Berducedo (Ay.); A Veiga; Doiras (Bu.), Bual; Balmonte (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); Eirías (Ei.), Eilao; Anlleo (Nav.); A Roda, Tapia (Tap.)], herba das abeyas [Llago, Santa Colomba (Ay.)].

Mentha suaveolens: amentón [Piñeira (Castr.); Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)], mentón [Balmonte (Castr.); Llobredo, Miudes (ElFr.)].

Mercurialis annua: cristolos [Samartín d’Ozcos], marcurial [Abres (AVei.), A Veiga; Balmonte; Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso d’Abres; A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde], mercurial [Piñeira (Castr.), A Veiga].

Olea europaea: oliva [Andés (Nav.)], oliveira [Acevedo y Fernández; A Veiga; Bual; Eilao (Ei.); El Franco; Cecos (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], oliveiro [El Franco].

Origanum vulgare: aurégano [Berducedo (Ay.); Tormaleo (Ib.)], aurego [Grandas (Gr.)], ourégano [Berducedo, San Salvador (Ay.); Balmonte (Castr.); Vivedro (Cu.); Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos (Ib.); Eilao; Anlleo (Nav.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.)], ourego [A Veiga (AVei.), A Veiga; Acevedo y Fernández; Bual (Bu.), Bual; Piñeira (Castr.); A Ronda, Eirías (Ei.); Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)].

Oxalis latifolia: herba da maldición [Balmonte (Castr.); Eirías (Ei.); Grandas (Gran.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], herba (de) la maldición [Andés, Anlleo (Nav.)], herba mala [Andés (Nav.)].

Papaver roheas: amapola [San Tiso (SanT.)]; mapola [Grandas (Gran.); San Tiso (SanT); Tapia (Tap.)].

Petroselinum crispus: perexil [A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.); Bual; Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo, Miudes (ElFr.), El Franco; Piñeira (Nav.); Pezós (Pez.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Plantago lanceolata: corrá [Piantón (AVei.); San Cristoba (Vil.)], corriola [A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; A Roda, Campos y Salave, Serantes, Tapia (Tap.)], corroá [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.); Taramunde (Tar.)], curriá [A Veiga (AVei.)], herba de corrá [San Cristoba (Vil.)], herba de grillo [Miudes (ElFr.)], herba dos grilos [Santalla d’Ozcos], lingua d’ovella [Santolín (Ib.)], lingua d’oveya [Eilao (Ei.)], llanzola [Armal, Rozadas, Sarandías (Bu.); Cartavio, Cuaña, Trelles (Cu.); A Braña, Llobredo, Miudes, San Xuan, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Talarén (Nav.)], llanzoleta [Llago, Santa Colomba (Ay.); Anlleo (Nav.); Ponticella (Vill.)], llingua d’ouveya [Eirías (Ei.)].

Plantago majorchantaxe [Cartavio (Cu.); A Braña, Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); A Roda, Campos y Salave, Tapia (Tap.); San Cristobo (Vil.)], fullancón [Santolín (Ib.)], lingua d’ovella [Marentes (Ib.); llingua d’oveya [Berducedo (Ay.)], xantaxe [Miudes, Villamarzo (ElFr.), El Franco].

Polygonum persicaria: arbolanzo de pesqueiro [Andés (Nav.)], pesegueiro bravo [Balmonte, Piñeira (Castr.); A Roda, Tapia (Tap.)], pesqueiro bravo [Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], pulgueira [Balmonte (Castr.); A Braña, Llobredo (ElFr.); Anlleo (Nav.)].

Primula acaulis: manto dos novios [Taramunde]; maravilla [El Franco; Tapia (Tap.)], maraviya [Serantes (Tap.)], pan queixo [Santolín (Ib.)], panqueixa [Sarandías (Bu.), Bual; Cuaña], panqueixo [El Valledor (Ay.)], primavera [Miudes, Valdepares (ElFr.)].

Prunus laurocerasus: lloureiro casteyano [Cartavio (Cu.); Llobredo, Miudes, Villalmarzo (ElFr)], lloureiro manso [Sarandías (Bu.)], lloureiro real [Doiras (Bu.); A Roda (Tap.)], lorbagueira [Vilanova (Vil.)], loureira [Balmonte (Castr.); Penafonte (Gr.); Xestoso (Vil.)], loureiro castellano [Tapia (Tap.)].

Prunus spinosa: abruñeira [Serantes, Tapia (Tap.)], abruñeiro [Acevedo y Fernández; Rozadas (Bu.); Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio, Mouguías (Cu.); El Franco; A Roda, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.)], abruño [Rozadas (Bu.); Piñeira (Castr.)], agruñeira [Serantes (Tap.)], ameixeira brava [Serantes (Tap.)], arrecheira [Rozadas (Bu.)], arrecheiro [Trelles (Cu.); Eilao (Ei.); Talarén (Nav.)], ceroyeira [As Figueiras (Castr.)], ceroyeiro [As Figueiras (Castr.)], escambrón [Abres, Paramios (AVei.)], espieiro [A Veiga; Grandas], espieiro mouro [Santalla d’Ozcos], niseiro [Acevedo y Fernández].

Pteridium aquilinum: foleto [Cartavio, Trelles (Cu.), Cuaña; Andés, Anlleo, Navia, Piñeira (Nav.); Ponticella (Vill.)], folgueira [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, San Salvador, Santa Colomba, Samartín (Ay.); Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Cuaña (Cu.); Eilao, A Ronda, Eirías (Ei.), Eilao; Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas (Gr.); Cecos, Os Coutos, Tormaleo (Ib.); Pezós (Pez.); Labiaróu (Sam.); San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova (Vil.)].

Ranunculus globulus: herba d’ouro [Cartavio (Cu.)], pautalloba [Villalmarzo (ElFr.)], pé de lobo [Vilanova (Vil.)], pouta de lloba [Campos y Salave (Tap.)], pouta lloba [A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)], pouta loba [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], poutalloba [Arancedo, Miudes (ElFr.)], poutaloba [Balmonte, Piñeira (Castr.); San Cristobo (Vil.)].

Ranunculus repens: herba d’ouro [Cartavio (Cu.)], pautalloba [Villalmarzo (ElFr.)], pé de lobo [Vilanova (Vil.)], pouta de lloba [Campos y Salave (Tap.)], pouta lloba [A Braña, Arancedo, Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda (Tap.)], pouta loba [Piñeira (Castr.); Tapia (Tap.)], poutalloba [Arancedo, Miudes (ElFr.)], poutaloba [Balmonte, Piñeira (Castr.); San Cristobo (Vil.)].

Rhinanthus angustifolius: cascarolo [Penafonte (Gr.)], cazcarolo [Grandas (Gr.)], galíos [Barres (Castr.); pitas [Cartavio (Cu.)], pitías [Cartavio (Cu.)], pitos [Marentes (Ib.)], pitíos [Cartavio (Cu.); Ponticella (Vill.)].

Rhinanthus minor: cascarolo [Penafonte (Gr.)], cazcarolo [Grandas (Gr.)], galíos [Barres (Castr.); pitas [Cartavio (Cu.)], pitías [Cartavio (Cu.)], pitos [Marentes (Ib.)], pitíos [Cartavio (Cu.); Ponticella (Vill.)].

Rosa canina: escambrón [Tormaleo (Ib.)], escarpieira [Penafonte (Gr.)], rosal brava [Cecos (Ib.)], roseira [El Franco], roseira brava [Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Valdepares (ElFr.); Serantes, Tapia (Tap.)], roseira dos cais [Penafonte (Gr.)], roseiro bravo [Trelles (Cu.); Eilao (Ei.)], silvamar [Taramunde (Tar.)].

Rubus spp.: arto [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; As Figueiras, Balmonte, Piñeira (Castr.); Cartavio (Cu.); Eilao; El Franco; Andés (Navia); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], balseiro [Salvador (Ay.); Seroiro (Ib.)], silva [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Balmonte, Presno, San Xuan (Castr.), Castripol; Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Taramunde (Tar.); Vilanova d’Ozcos].

Rumex acetosaaceda [Llago, Santa Colomba (Ay.); Bual; Eilao (Ei.); Grandas (Gr.); Cecos, Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Martul (Vil.)], agra [A Braña (ElFr.)], herba salada [Piñeira (Castr.); Llobredo, Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); A Roda, Tapia (Tap.)]

Rumex crispuscarbaza [Bustantigo (Ay.)], carbé [Serantes (Tap.)], carbea [Piantón (AVei.); Anlleo (Nav.)], carbéi [Balmonte (Castr.); Cartavio (Cu.); Miudes, Valdepares (ElFr.)], carbéis [Tapia (Tap.)], carbén [A Veiga; Bual; Trelles (Cu.); Valdepares, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; A Roda, Serantes, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)], carbena [Piñeira (Nav.)], carbés [A Veiga, Meredo (AVei.), A Veiga; Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Piñeira (Castr.); Eilao; Grandas, Penafonte (Gr.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda (Tap.); Vilanova (Vil.)], carbesa [Bual; Balmonte (Castr.); Samartín d’Ozcos; San Tiso (SanT.); Santalla (Sant.); Taramunde (Tar.); San Cristoba (Vil.), Vilanova d’Ozcos], carbía [Andés (Nav.)], carbueira [Arbón (Nav.)], pallega [Grandas], payega [El Valledor, Llago, Santa Colomba (Ay.)], rabaza [Andés, Piñeira (Nav.)].

Sambucus nigrabaiteiro [Cecos, Peliciera, Seroiro (Ib.)], baíto [Peliceira, Santolín, Seroiro (Ib.)], beneiteiro [Folgueiras (Cu.); Ponticella (Vill.)], beneito [Folgueiras, Trelles (Cu.); Andés,  Anlleo, Piñeira, Navia (Nav.), Navia; Ponticella (Vill.), Villayón], benteiro [Berducedo (Ay.); Bual; Grandas (Gr.); Pezós (Pez.); Santalla (Sant.)], biaiteiro [San Tiso d’Abres], bieiteiro [Abres (AVei.); San Tiso (SanT.)], binteiro [A Veiga (AVei.), A Veiga; Berducedo, Llago, Santa Colomba, San Salvador (Ay.); Bual (Bu.), Bual; As Figueiras, Balmonte (Castr.), Castripol; Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Samartín d’Ozcos; Santalla d’Ozcos; A Roda, Tapia (Tap.); Vilanova (Vil.)].

Sinapis arvensis: areixa [Tapia (Tap.)], nabo bravo [Sarandías (Bu.); Balmonte, Piñeira (Castr.); Vivedro (Cu.); Valdepares (ElFr.); Grandas (Gr.); Andés (Nav.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.)], samárago [Serantes (Tap.)], xaramago [Fernández; El Franco].

Taraxacum officinalis: carrelo [Cecos (Ib.)], leituga [A Veiga], leituga tarrela [Abres (AVei.)], mexacán [A Veiga; A Roda (Tap.)], tarrello [Llago, Santa Colomba (Ay.); Eilao; Villalmarzo (ElFr.); Andés, Anlleo, Piñeira (Nav.); A Roda (Tap.); Ponticella (Vill.)], tarrelo [A Veiga (AVei.), A Veiga; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao (Ei.), Eilao; Pezós (Pez.); Tapia (Tap.); Taramunde; Martul, San Cristobo, Vilanova (Vil.)].

Teucrium scorodonia: seixebre [Balmonte (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña, Miudes (ElFr.)], xeixebra (Eilao (Ei.); xeixebre [A Veiga (AVei.); Balmonte, Piñeira, Presno (Castr.); Cuaña (Cu.); A Braña (ElFr.); Tapia (Tap.)], xinxebra [Eirías (Ei.); San Cremente (Ib.); Pezós (Pez.); Vilanova (Vil.)], xinxebre [Rozadas (Bu.)].

Trifolium pratense: herba da desfeita [Santolín (Ib.)], herba da nubre [Bual (Bu.)], herba del pano [Bual (Bu.)], pé de páxarín [Xestoso (Vil.)], pé de páxaro [Piñeira (Nav.)], trebe [Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)], trebo [San Tiso (SanT.)].

Trifolium repens: herba da desfeita [Santolín (Ib.)], herba da nubre [Bual (Bu.)], herba del pano [Bual (Bu.)], herba el pano [A Braña, Villalmarzo (ElFr.)], pé de páxarín [Xestoso (Vil.)], pé de páxaro [Piñeira (Nav.)], trebe [Piñeira (Castr.); Miudes, Valdepares, Villalmarzo (ElFr.); Tapia (Tap.)], trebe bravo [Miudes (ElFr.)], trebe rampiñín [Villalmarzo (ElFr.)], trebo [San Tiso (SanT.)].

Typha spp.: espadaina [Bual; Talarén (Nav.)], espadana [Acevedo y Fernández; A Veiga; Piñeira (Castr.); El Franco; A Roda (Tap.)].

Ulex spp.: toxo [A Veiga; Llago, Santa Colomba (Ay.); Rozadas (Bu.), Bual; Balmonte, Piñeira (Castr.); Eilao; Llobredo, Villalmarzo (ElFr.), El Franco; Grandas, Penafonte (Gr.); Seroiro (Ib.); Andés (Nav.); Pezós (Pez.); San Tiso (SanT.); A Roda, Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Umbilicus rupestris: balloco  [Bual; Cuaña (Cu.); Eirías (Ei.); A Braña, Arancedo, Villalmarzo (ElFr.)], baloco [Tapia (Tap.)], boloco [Tapia (Tap.)], capelo [San Salvador (Ay.); Santolín (Ib.); Pezós (Pez.); Pezós (Sam.)], capón [Cecos (Ib.)], caracoles [Piantón (AVei.); Balmonte (Castr.); San Tiso d’Abres; Martul (Vil.)], chuletas [Bual (Bu.)], coraxello [A Caridá (ElFr.), El Franco], cosco [San Tiso (SanT.)], cousello [Bual; Cuaña (Cu.); Arancedo, A Braña, Miudes (ElFr.)], couselo [Balmonte (Castr.); Vilanova (Vil.)], couxela [Tapia (Tap.)], couxelín [Balmonte (Castr.)], couxello [El Franco; A Roda, Campos y Salave (Tap.); Ponticella (Vill.)], couxelo [Balmonte,  Piñeira (Castr.); Serantes, Tapia (Tap.)], curuxelo [Tapia (Tap.)], curuxolo [Barres (Castr.)], fillolo [Santolín (Ib.)], fiolo [Llago, Santa Colomba (Ay.)], gorito [Piñeira (Nav.)], parauguas [Berducedo (Ay.)], queisello [Anlleo (Nav.)], sombreiro [Berducedo (Ay.)].

Urtica dioica: ortiga [A Veiga; Berducedo (Ay.); Piñeira (Castr.); Valdepares (ElFr.), El Franco; San Tiso (SanT.); Tapia (Tap.); Ponticella (Vill.)].

Vaccinium myrtillus: arandaneira [Trelles (Cu.); Anlleo (Nav.)], arandeira [A Veiga; Bual, Rozadas (Bu.); Balmonte (Castr.); Eilao (Ei.); A Braña (ElFr.); Grandas (Gr.); Santolín, Tormaleo (Ib.); Vilanova (Vil.); Ponticella (Vill.)], arandeiro [Villalmarzo (ElFr.)].